Jyväskylän kaupungin läpi Palokkajärvestä Jyväsjärveen virtaava Tourujoki on erityisen sijaintinsa puolesta hyvin merkittävä kaupunkiekologinen kohde. Nyt 2,7 km pitkää jokea ollaan vapauttamassa ja ennallistamassa, ja pitkään kestänyt vaativa suunnitteluvaihe on etenemässä toteutukseen. Jokainen kaupunkilainen voi olla ylpeä tästä isosta ja myös valtakunnallisesti merkittävästä virtavesien kunnostushankkeesta.

Tourujoki padottiin 1940-luvulla paperitehtaan pientä vesivoimalaitosta varten. Kymmenen vuotta sitten Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa ja Jyväskylän kaupunki osti tehtaan maa-alueen ja rakennukset. Perinteinen tehdastyö päättyi, mutta samalla avautui mahdollisuus suunnitella uusi kiinnostava työpaikka- ja asuinalue.

Jyväskylän Vihreät on kymmenen vuoden ajan johdonmukaisesti vaatinut Tourujoen palauttamista hyvään ekologiseen tilaan. Vihreät esitti jo kaavoitustyön alkuvaiheessa Tourujoen ottamista mukaan Kankaan alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Jyväskylän Energian omistuksessa olleesta Tourujoen pienestä vesivoimalasta luopumista kannatimme myös. Sen vähäinen energiantuotanto (0,62 MW/vuosi) oli mielestämme järkevää korvata tehostamalla energiantuotantoa jossain luontoarvojen kannalta helpommassa paikassa.

Kaavoitusprosessin alkuvuosina Tourujoen kohtalosta väännettiin voimallisesti monta vuotta. Suunnittelun aikana Tourujoen linjauksesta Kankaan alueen kohdalla tehtiin useita vaihtoehtoisia suunnitelmia ja kustannuslaskelmia. Aluksi kaavoittajat halusivat jättää joen tulevaisuuden avoimeksi ja kaupunginvaltuusto ehti jo keväällä 2014 jo hyväksyä äänestyspäätöksellä jokiuomalle ns. 0+ vaihtoehdon. Sen mukaan Tourujoki olisi jätetty toistaiseksi nykyiselleen.

Vähän myöhemmin kuitenkin selvisi, että tulvariskiä valvova viranomainen edellytti Kankaan uuden asuinalueen turvallisuuden vuoksi merkittäviä investointeja voimalan patorakenteisiin. Pientä vesivoimalaa ei ollut enää kannattavaa ylläpitää, joten se siirtyi kaupungin omistukseen ja museoitavaksi. Voimalan omistukseen liittyy myös vastuu patorakenteista ja veden säännöstelystä. Samaan aikaan oli tiedossa myös EU:n vesipolitiikan tiukentuminen: vesipuitedirektiivin mukaan virtavesiltä edellytetään hyvää ekologista tilaa.

Lukemattomien keskustelujen jälkeen vuonna 2015 kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Tourujoen kehittämissuunnitelma, jossa vesivoimalaitos päätettiin lakkauttaa ja ennallistaa jokiympäristö luonnontilaiseksi.  Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui v. 2018 valmistui ja tänä syksynä kunnostuksen rakennussuunnittelu on valmis. Kunnostettava osuus on noin kilometrin mittainen ja yltää Kankaan alueelta Palokkajärvelle. Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueella.

Kaikki tehdyt selvitystyöt ovat olleet perusteellisia ja vaatineet paljon asiantuntijatyötä.  Rakentamista päästään aloittamaan jo ensi vuonna, jos ja kun kaupunginvaltuusto vahvistaa hankkeen rahoituksen osana talousarviota. Kaupunkirakennelautakunta on esittänyt vuoden 2021 kunnallistekniikan investointiohjelmaan varattavan kolme miljoonaa euroa Tourujoen kunnostukseen. Rakennusvaiheen kustannusarvio on 6 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Lisäksi tarvitaan AVI:n myöntämä vesilupa.

Tourujoki on ollut jo kauan alennustilassa ja luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesistöksi. Jokiuoman eroosiosta ja veden laadusta voi jokainen Jyväskylässä pidempään asunut kertoa hyytäviä tarinoita.  Nyt, kun joen yläjuoksu palautetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, mahdollistuu myös uhanalaisten vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen. Tourujoen ja muiden jokiympäristöjen virtavesikunnostuksella saavutettavia laajempia ekosysteemin luontoarvoja ei voi mitata rahassa.

 

 

Lue lisää Jyväskylän Vihreiden kannanotoista Tourujoki-hankkeessa:

Valtuustoaloite 10.6.2013 http://www.jyvaskylanvihreat.fi/ajankohtaista/valtuustoaloite-tourujoen-uusi-uoma-pian/

YLE:n uutinen 24.9.2013 Vihreät kiirehtisi Tourujoen uutta uomaa https://yle.fi/uutiset/3-6845763

Ryhmäpuheenvuoro ja eriävä mielipide kaupunginvaltuustossa 20.5.2014 http://www.jyvaskylanvihreat.fi/ajankohtaista/vihreat-kannattavat-pitempaa-tourujoen-uomaa/

Mielipidekirjoitus 13.12.2014 (Marja Kupari) http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/Toiveena-vapaa-Tourujoki/302961