Hyvä koulutus kuuluu kaikille

Suomen menestys koulutuksen kärkimaana perustuu ihmisten yhdenvertaiseen oikeuteen oppia ja saada koulutusta. Jyväskylässä tasokasta opetusta on tarjottava kaiken ikäisille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Päätöksenteossa on hyödynnettävä viimeisintä tutkimustietoa. On taattava riittävä erityisopetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon tuki erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

Tällä valtuustokaudella sivistyslautakunnan puheenjohtajuus on ollut vihreillä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi vuoden 2020 lokakuun loppuun asti erityispedagogiikan opiskelija Irina Tuokko ja marraskuun 2020 alusta alkaen varhaiskasvatuksen opettaja (KM) Leena Lyytinen. Olemme panostaneet rakentavaan yhteistyöhön eri poliittisten ryhmien sekä viranhaltijoiden kanssa. 

EDISTETTYJÄ TEEMOJA

Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten arviointi:

Päätöksenteon lähtökohdaksi on otettu lapsen oikeudet, mistä kiitoksena Jyväskylä sai Unicef – lapsiystävällinen kunta tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.
Jyväskylä – UNICEF lapsiystävällinen kunta | Jyväskylä.fi

Lapsivaikutusten arviointi on tehty kolmen merkittävän lapsia koskevan päätöksen yhteydessä:

Vihreiden aloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksesta
Lapsivaikutusten arviointi – subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus

Vihreiden aloite pienituloisten perheiden iltapäivätoiminnan maksualennusten käyttöönotosta Pienituloisten perheiden iltapäivätoiminnan toimintamaksujen alentaminen

Lisäksi lapsivaikutusten arviointi on tehty osana Saarenmaan koulun lakkautusprosessia
Liite: Lapsivaikutusten arviointi

Puheenvuorot:

Iida Asikainen: Osallisuus rohkaisee kantamaan vastuuta yhteiskunnasta
Bella Forsgrén: Perheiden yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista on edistettävä
Ilona Helle 27.11.2017 Lisää resursseja varhaiskasvatukseen, kulttuuriin ja perhepalveluihin
Ilona Helle 30.10.2018 Varhaiskasvatus, perheiden ja vanhusten palvelut, joukkoliikenne

1. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, josta ei tule tinkiä. 

Varhaiskasvatuksen osalta suurin ponnistus oli subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen poisto lapsivaikutusten arviointiin ja tutkimustietoon perustuen sekä henkilöstöresurssin merkittävä lisääminen julkisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Olemme ilmaisseet kriittisen kantamme suhdeluvuilla kikkailuun ja vaadimme lakien ja asetusten noudattamista varhaiskasvatuksen suhdelukujen määrittelyssä. Vastaus aloitteeseemme suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä avasi tarkasti ja avoimesti julkisuuteen ne periaatteet, joiden mukaan Jyväskylässä toimitaan. Aville annettujen selvitysten perusteella suhdeluvut ja henkilöstön määrä pysyvät nyt lain määrittelemällä tasolla.

Aloitteet:

Puheenvuorot:

Leena Lyytinen: Laadukasta varhaiskasvatusta talouskurista huolimatta
Leena Lyytinen: Entä jos rakennus olisikin se joka liikkuu sinne missä lapsetkin ovat
Leena Lyytinen: Vaikeudet on tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa
Leena Lyytinen: Yhdenvertainen varhaiskasvatus on perhepolitiikkaa
Leena Lyytinen: Laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa

Mielipidekirjoitukset:

Leena Lyytinen: Varhaiskasvatuksen suhdeluvuilla kikkaillaan 
Nico Holmberg ja Leena Lyytinen: Lisää vaikuttavuutta toimintatapoja uudistamalla
Leena Lyytinen: Varhaiskasvatuksen suhdeluvuilla kikkailun on loputtava | Pääkirjoitus & mielipide
Meri Lumela: Hyvä lukutaito kuuluu kaikille

2. Hyvä perusopetus antaa mahdollisuuden turvalliseen kasvuun ja eväät elämänmittaiseen oppimiseen. 

Perusopetuksessa kuluneen valtuustokauden suurimpia onnistumisia on ollut palveluverkon kehitystyö, uusien ja sisäilmaltaan puhtaiden tilojen valmistuminen sekä kolmiportaisen tuen selvityksen valmistuminen ja sen kehittäminen. 

Jyväskylässä on edetty suunnitelmallisesti kohti päiväkotikouluihin ja yhtenäiskouluihin perustuvaa kouluverkkoa, joka luo mahdollisuuksia pedagogisesti perusteltavaan joustavuuteen. Erityisesti 5-8 -vuotiaiden lasten yhtenäinen opinpolku mahdollistaa oppimisympäristöjen rakentamisen lasten yksilölliset erot ja kehitysvaiheet huomioivaksi. Tätä suuntausta olemme tukeneet ja tehneet töitä riittävien resurssien sekä laadukkaan ja yksilöllisen opinpolun varmistamiseksi.

Olemme osaltamme edistäneet kolmiportaisen tuen kehittämistyötä, jonka tuloksena laadimme tuleville vuosille toimintasuunnitelman, kuinka oppilaiden oikeus oppimisen tukeen toteutuu mahdollisimman hyvin ja yhdenvertaisesti eri puolilla Jyväskylää. Osana tätä kehitystyötä olemme priorisoineet rahoja mm. uusien jopo- ja emot-ryhmien perustamiseen.

Puheenvuorot:

Leena Lyytinen: Laadukas ja yksilöllinen opinpolku varmistettava
Leena Lyytinen: Tavoitteet tehtävä realistisiksi, mutta riittävän kunnianhimoisiksi
Irina Tuokko 27.4.2020: Saarenmaan koulun lakkauttaminen on perusteltu päätös 
Irina Tuokko 29.10.2019: Kovaa kättä, tuskaa ja hikeä – vuoden 2020 talousarviosta

Mielipidekirjoitukset:

Meri Lumela: Arvionti tukee ja kannustaa

3. Nuorille on taattava laadukas koulutus ja toimivat palvelut

Kuluneella valtuustokaudella olemme lisänneet lukiokoulutuksen tuen nykyiselle tasolle ja puolustaneet sitä vuosittain. Jyväskyläläisten nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista on haluttu pitää huolta, joten olemme parantaneet nuorisopalvelujen sekä oppilashuollon resurssia. Oppilashuoltoon on lisätty vuosittain lisää työvoimaa sekä toiselle asteelle että perusopetukseen.

Nuorisopalvelut on haluttu nostaa lakisääteisten palveluiden rinnalle yhä vahvemmaksi toimijaksi. Vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme käynnistäneet ohjelmatyön, jonka avulla edistämme hallinnonalat ylittävää yhteistyötä ja siilojen purkamista. 

Nuorten talo -hanke on saatu tällä valtuustokaudella valmiiksi ja talo rakentuu vihdoin keväällä 2021.

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/nuorten-talo-hanke

Puheenvuorot:

Meri Lumela: Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua

Mielipidekirjoitukset:

Elina Sillanpää, Inkeri Näätäsaari ja Helinä Lähdesluoma: Oppimateriaalien hankintaan yhdenvertaisia ratkaisuja
Leena Lyytinen: Osallistaen ja yhdessä | Pääkirjoitus & mielipide
Meri Lumela: Tehdään suomalaisesta koulusta jälleen maailman paras