Jyväskylän kaupunginvaltuuston kevätkauden päättävässä kokouksessa olivat erilaiset hyvinvointiin liittyvät asiat esillä ja käsittelyssä. Hyvinvointikertomus, Liikkumisohjelma ja Asumisvisio ovat kaikki kaupunkilaisten arjen sujumiseen, ympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä kaiken ikäisten hyvinvointiin vaikuttavia linjauksia ja asiakirjoja.

Hyväksytystä Hyvinvointikertomuksesta voimme todeta, että valtaosa kaupunkilaisista voi hyvin. Emme kuitenkaan saa tyytyä siihen, että enemmistö voi hyvin, vaan erityistä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi hyvinvointieroihin tyttöjen ja poikien välillä sekä haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten elämäntilanteisiin.

Tuoreen nuorisobarometrin (Nuorisobarometri 2023) mukaan neljä viidestä nuoresta antaa elämään tyytyväisyydelle arvosanaksi kahdeksan. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että nuorten tyytyväisyys elämään on viimeisten vuosien aikana koko ajan laskenut. Kouluterveyskyselyyn (Kouluterveyskysely 2023) vastanneista lapsista ja nuorista suuri osa kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä, mutta kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi noin kolmannes tytöistä ja noin kahdeksan prosenttia pojista.

Pieniin pulmiin onkin tartuttava ja hyvinvointia vahvistettava suunnitelmallisesti yhdessä ja yhteistyössä hyvinvointialueen palveluiden kanssa.

Vasta laadittua Liikkumisohjelmaa valtuutetut kiittelivät vuolaasti. Liikkumisohjelma on kattava suunnitelma toimenpiteistä, joilla Liikuntapääkaupunki Jyväskylää kehitetään määrätietoisesti edelleen. Jyväskyläläisistä 95 prosenttia kokee, että liikunta lisää heidän hyvinvointiaan (Liikuntabarometri, 2022), mutta tästä huolimatta moni heistä liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Syitä vähäiseen liikkumiseen on monia, eivätkä perinteiset liikuntapalvelut tavoita kaikkia. Uunituoreessa Jyväskylän liikkumisohjelmassa lähdetään poistamaan niitä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä, jotka vähentävät kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta. Samalla kuitenkin pidetään mukana ne liikunnan ilon elementit, jotka lisäävät liikkumismotivaatiota. Ja kuten valtuutettumme Ari-Pekka Liukkonen totesi puheenvuorossaan: ”Hyvinvointia vahvistavan liikkumisen on oltava säännöllistä ja ollakseen säännöllistä on sen oltava mieluisaa.”

Asumisvisiossa 2035 hahmotellaan tulevaisuuden kuva ja tahtotila asumisen kehittämiselle Jyväskylässä.   Visio sisältää myös suosituksia; hyviä tapoja ja käytänteitä, joilla asumista ja asuinympäristöjä kehitetään ja ylläpidetään kaupungissa. Ruoka, asuminen ja liikkuminen ovat suurimpia kulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavia tekijöitä. Kotitalouksien osalta asuminen, ruoka ja liikkuminen muodostavat yhdessä yli 70 prosenttia ilmastovaikutuksista asumisen vaikutusten ollessa suurimpia yhdessä liikkumisen kanssa. Yksi asumisvision teemoista on aiheellisesti ”Kestävästi vastuullinen”. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka hyvälle tulevaisuudelle ja vaikuttaa merkittävästi jo nyt moneen asiaan.  Asumisvalinnat ovat myös valintoja hyvän ympäristön ja ilmaston puolesta ja kestävästi vastuullisessa kaupungissa asuntokanta on monipuolista, laadukasta ja muuntuvaa.

Kokouksen alussa saimme kuulla otteen Teatterikoneen Minna Canthin (Annu Sankilampi) ja Uno Cygnaeuksen (Aaro Vuotila) mainiosta dialogista, jossa sivistyksen, koulutuksen, kulttuurin ja tasa-arvon merkitys Jyväskylälle ja Jyväskylän menestykselle tuli sanoitetuksi historiaan peilaten.  Toivottavasti tämä viesti pidetään mielessä, kun syksyllä jatkamme talousarvion 2025 valmistelua.

Meri Lumela

Vihreän valtuustoryhmän jäsen