Jyväskylän Halssilaan Tammirinteelle ollaan kaavoittamassa uutta pientaloaluetta. Tarve uusille omakoti- ja rivitalotonteille lähellä keskustaa hyvien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien varrelle, on selkeä. Jyväskylän kaupungin tulee tukea monipuolista asumista ja edistää näin kaupungin veto- ja pitovoimaa.

 

Ongelmallista Tammirinteen alueella on se, että alue on tällä hetkellä suosittua virkistysaluetta ja lähellä Halssilan hiihtomaata. Sadat kuntalaiset käyvät lähimetsässä virkistymässä – niin Halssilan alueella asuvat kuin muutkin kuntalaiset nauttivat Halssilan hiihtomaan maastoista. Kaava-alueen pohjoisosa tulee rikkomaan tätä yhtenäistä virkistysaluetta.

 

Toinen ongelmallinen asia erityisesti kaava-alueen pohjoisosassa on se, että Tammirinteen alue tulee rakentumaan rakentamattomalle metsämaalle. Rakentamisalueen keskelle jää suoalue, josta löytyy kangasrämettä ja luhtanevaa. Kangasräme on arvioitu uhanalaiseksi (vaarantunut) koko maassa ja luhtaneva silmälläpidettäväksi. Suoalue tulisi kuivumaan rakentamisen myötä ja näin tuhoutumaan.

 

Jokainen yksittäistapaus, jossa menetämme uhanalaisia luontoalueita, kiihdyttää luontokatoa. Kaavan pohjoisosan kohdalla kaupunki selkeästi edistää luontokatoa heikentämällä merkittävästi uhanalaista luontotyyppiä.

 

Tästä syystä olemme esittäneet jo aikaisemmin lautakunnassa kaavaluonnoksen palautusta takaisin valmisteluun, jotta erityisesti kaavan pohjoisosa rauhoitettaisiin virkistyskäytölle ja suojeltaisiin samalla  vielä enemmän uhanalaista luontoa. Kaava-alueen keski- ja eteläosaan olisi mielestämme ollut mahdollista kaavoittaa maltillisesti omakoti- ja rivitaloasumista. Tällaisena kaavaa emme voi kuitenkaan hyväksyä.

 

Uhanalaisen luonnon suojelu, laadukas ja monipuolinen asuminen sekä kestävä kaupunkirakenne on mahdollista yhdistää, kun kaavoitettavat alueet valitaan huolella ja perustellusti.

 

Kaisa Peltonen ja Ilona Helle

Kirjoittajat ovat Vihreiden kaupunginvaltuutettuja ja kaupunkirakennelautakunnan jäseniä