Valmisteilla oleva kaupunkistrategia ohjaa vahvasti Jyväskylän suuntaa ja päätöksentekoa tulevina neljänä vuotena. Valmisteluprosessi on virkamiesten, kaupunginhallituksen ja valtuuston yhteistyötä. Prosessin raameista ja tausta-aineiston kokoamisesta vastaa kaupungin virkamiehistö ja kuntalaisten valitsemien valtuutettujen vastuulla on strategian sisällöllisistä linjoista ja lopullisesta hyväksymisestä päättäminen.

Tausta-aineiston keräämiseen, ja varsinkin sen analysointiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota. Valtuuston osallistaminen tulee tehdä riittävän ajan kanssa ja poliittisen ohjauksen tulee olla selvää.

Strategiaprosessin alussa tavoitteeksi asetettiin nykyisen kaupunkistrategian kirkastaminen ja selkeyttäminen sekä mittareiden ja indikaattoreiden ohjausvaikutuksen lisääminen. Jos strategiassa nähdään suurempia päivitystarpeita, kuten useiden kärkien vaihtaminen uusiin, tulisi prosessia harkita uudelleen, ja perustaa varsinainen strategiatyöryhmä, niin kuin edellisen päivityksen yhteydessä tehtiin.

Jyväskylä on ollut resurssiviisauden edelläkävijäkaupunki vuosia. Olemme erottuneet eduksemme ja saaneet kansallista ja kansainvälistä tunnustusta osaamisestamme ja tahtotilastamme rakentaa kestävää kaupunkia. Kesäkuussa 2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman, jonka tavoitteena on hiilineutraali kaupunki viimeistään vuonna 2030 ja päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2040.

Resurssiviisauteen on myös laadittu seurattavat, tavoitteelliset mittarit, joita kehitetään edelleen. Luonnonvarojen ehtyminen, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kierto- ja jakamistalous, energiatehokkuus ja yritysten yhteistoiminta mm. raaka-aineiden säästämiseksi tulee yhä vahvemmin osaksi niin kotitalouksien kuin yritystenkin arkea ja vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta.

Resurssien viisas käyttö, uudet innovaatiot ja toimintatavat ovat kansallinen ja kansainvälinen kilpailuvaltti, jota meidän tulee hyödyntää – myös Jyväskylässä.

Resurssiviisailla toimintaperiaatteilla teemme kestävää kaupunkipolitiikkaa, edistämme asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, pidämme huolta ympäristöstämme sekä vahvistamme taloutta mm. luomalla uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

Jyväskylä ei saa hukata mainettaan, osaamistaan tai vahvuuksiaan resurssiviisauden mallikaupunkina.

 

Ilona Helle

Katri Savolainen

Kirjoittajat ovat vihreiden kaupunginvaltuutettuja Jyväskylästä

Teksti on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.10.2021