Tänään päätämme Jyväskylän talousarviosta vuodelle 2021. Kaupunginhallituksen esityksessä on lisätty sivistyksen palveluiden rahoitusta 600 000 euroa, minkä avulla lukiotuki voidaan pitää ennallaan ja nostaa rahoitusta muuten 200 000 eurolla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että tämä on hyvä päätös ja ryhmien toiveita on kuultu. Muilta osin talousarvioesitys vastaa lautakuntien esityksiä ja sote-lautakunnan osalta sen esittämät rahoituslisäykset on huomioitu talousarviossa.

Vihreä valtuustoryhmä on myös tyytyväinen talousarvioon tehdyistä kirjauksista, joissa sivistyspalveluiden osalta tarkennetaan tekstiä Vaikuttavuusinvestoinnin (SIB) ja Nuorten talo -toiminnan käynnistymisen osalta. SIB-toimenpiteiden tavoitteena on vähentää koulutuksen, työelämän tai harjoittelun ulkopuolella olevien nuorten määrää ja Nuorten taloon kootaan nuorten palveluita yli toimialarajojen mm. sivistyspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä työllisyyspalveluista. Toiselle asteelle suunnatut SIB-interventiot valmistellaan yhdessä palvelutuottajien, kaupungin palveluiden ja Gradian kanssa.

Palveluiden tarkastelulla yli toimialojen on keskeinen rooli niin palveluiden tehokkaan ja vaikuttavan järjestämisen kuin myös talouden kannalta. Oikea-aikaiset ja vaikuttavat toimintatavat lisäävät hyvinvointia, mikä on erityisen tärkeää lasten ja nuorten kohdalla. Yhdenkään nuoren ei pitäisi päästää putoamaan läpi palveluverkkojen.

Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä on tästäkin syystä erittäin hyvä lisäys se, että tänä vuonna aloitettuja kaupunkistrategian kärkiä toteuttavia Nuorten palvelut -ohjelmatyötä, Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat -ohjelmatyötä sekä Resurssien viisas käyttö -ohjelmatyötä jatketaan myös ensi vuonna. Ohjelmatöiden tavoitteena on juurikin sujuvoittaa palveluita ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Lisäksi Resurssien viisas käyttö -ohjelmatyöllä edistetään luonnonvarojen viisasta käyttöä, luodaan edellytyksiä kestävälle, elinvoimaiselle kaupungille, asukkaiden hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle innovaatioita ja yritysten kilpailukykyä lisäämällä. Tähän työhön tarvitaan kaikkia kaupungin toimijoita ja sidosryhmiä. Kestävä, innovatiivinen, aikaansa edellä oleva kaupunki ei synny itsestään.

Jyväskylän kaupungin, kuten monen muunkaan Suomen kunnan, talousnäkymät eivät ole tällä hetkellä hyvät eivätkä varsinkaan selkeät. Arvion mukaan kaupungin talouden tasapainottamisvaade on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa seuraavalla valtuustokaudella. Korona vaikuttaa edelleen, eikä tulopuolemme ole muutenkaan kasvanut samaa tahtia palvelutarpeiden kanssa. Taloustoimikunnan työ pitkän aikavälin talousohjelman valmistelussa on tärkeää, mutta tarvitsemme myös tulevaisuusinvestointeja ja niin kuin kaupunginhallitus esityksessään ilmaisee: tarvitaan yritysten tukemista hankkeidensa käynnistämisessä, työllistämisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Talouden tasapainottamiseen tulevina vuosina täytyy siis löytyä proaktiivisia keinoja, ei vain säästöjä toimintamenoista tai maksujen ja verojen korotuksia.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita ja muita ryhmiä talousarvioon liittyvistä keskusteluista ja kaupunginhallitusta esityksestään. Tässä tilanteessa tämä talousarvio on meidän hyväksyttävissämme.

 

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020