Jyväskylän kaupunginvaltuusto 5.11.2012

Tulevan vuoden talousarviota valmistellaan lähtökohdasta, jossa vaikea taloustilanne ja kasvava palvelutarve on pyrittävä sovittamaan yhteen samalla tiedostaen ettei julkinen talous ole ennusteiden mukaan myöskään tulevina vuosina kohentumassa. Kuitenkin tiedämme myös, että pitkäjänteisen ja vaikuttavan talouden tasapainottamisen kannalta palveluiden voimakas supistaminen tai niiden toimintaedellytysten merkittävä heikentäminen tuottavat tutkitusti kustannusten vähenemisen sijaan uusia menoja ja, että paras tae tasapainoiselle kuntataloudelle ovat hyvinvoivat, muista ihmisistä ja yhteisestä ympäristöstään huolehtivat kuntalaiset.

Vihreä ryhmä on valmis sitoutumaan talouden pitkäjänteiseen tasapainottamiseen. Käyttötalouden menokasvun tasapainottamisen lisäksi on elintärkeää löytää ratkaisuja tulojen lisäämiseksi. Elinkeinopolitiikkaan tarvitaan uutta potkua ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä tulee Jyväskylässä parantaa. Näemme myös, että elinkeinopolitiikka ja työllisyyden hoito tulisi kytkeä nykyistä tiiviimmin yhteen.

 

Työllisyyspalveluissa aloitettiin syksyllä 2012 TEM:n rahoittama mittava Kuntakokeilu –hanke. Nuorison työllisyyden parantaminen ja kuntakokeilu onkin aiheellisesti nostettu Jyväskylän kaupungin strategiseksi kehittämishankkeeksi.

 

Toiminnan joustavoittaminen ja uusien toimintamallien rohkea käyttöönotto osana talouden tasapainottamista on ollut esillä usean talousarvion laatimisen yhteydessä. Huhtasuon hoitajavetoinen terveysasemamalli on hyvä avaus uusien toimintatapojen käyttöönotolle. Uutta on siis osattu tehdä, mutta valitettavan vähän ja hitaasti. Missä on selvitys esimerkiksi liikkuvan hammashoidon yksiköstä? Toimivasta mallista voi ottaa oppia vaikkapa Helsingistä. Uusia tapoja tehdä, on kertakaikkiaan saatava käyttöön nykyistä vauhdikkaammin. Muutos edellyttää rohkeutta omaksua uutta ja tahtoa tehdä työtä yhdessä siirtämättä pulmia, huolia tai työtehtäviä toisaalle tai toisille. Mikään organisaatiomuutos tai –uudistus ei sinänsä ratkaise tiedossa olevia ongelmia. Muutoksen avain on työstään ja sen kehittämisestä motivoitunut henkilöstö, jota johdetaan hyvin ja, jonka työpanosta osataan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.  Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää sisäiseen viestintään ja esimiesten johtamistaitoihin.

 

Tilakäytön tehostaminen ollut tavoitteena koko valtuustokauden ajan. Tilojen yhteiskäytöstä esimerkki löytyy Palokan koulukeskuksesta, jossa koulu ja kirjasto toimivat tiiviisti yhdessä. Kuinka paljon tilojen yhteiskäyttöä kuitenkin edelleen rajoittaa sektoriajattelu.  Vihreä ryhmä kannattaa palveluiden ennakkoluulotonta yhteistyötä, jonka avulla on mahdollista saavuttaa 5% säästötavoite tilakustannuksissa.

 

Konsernihallinnon kaupunkikehityksen vastuualueelle on keskitetty merkittävä määrä hallinnon ja suunnittelun henkilöstöä eri palvelualueilta. Olemme huolissamme siitä, että uuteen organisaatioon rakentuu hallinnon ja kehittämisen norsunluutorni, joka on liian etäällä vastuualueiden palveluiden operatiivisesta työstä. Miten varmistetaan elävä ja tuloksellinen yhteistyö palveluista operatiivisesti vastaavien tahojen kanssa mm. hyvinvointipoliittisen toimikunnan tehtävien osalta?

 

Julkisin varoin rahoitettujen ja palveluiden rinnalle ja lisäksi tarvitaan yhä enemmän myös vapaaehtoistoimintaan perustuvaa yhteisöllistä vastuunottoa. Esitämme, että kaupunkikehityksen yhdeksi painopistealueeksi kirjataan vapaaehtoistyön muotojen kehittäminen nykyistä monipuolisemmiksi. Moni kuntalainen antaisi mielellään aikaansa vapaaehtoistyöhön, jos sen voisi tehdä omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

 

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus palvelukokonaisuudessa haluamme kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti ”Toimintakyky ja arjen sujuvuus” vastuualueella on esitetty talouden tasapainottamiseksi keinoja, jotka ovat ristiriidassa keskenään ja muodostavat mahdottoman yhtälön. Samaan aikaan ei voi sekä vähentää laitos- ja palveluasumista ja säästää avohoidon palveluista. Jos omaishoidon alimmasta tukiluokasta luovutaan, on siitä säästyvät rahat kohdennettava kotona erilaisiin asumista tukeviin palveluihin. Molemmista ei voi säästää samaan aikaan.

 

Vihreä ryhmä haluaa vahvistaa neuvoloiden ja lapsiperheiden varhaisen tuen resursointia. Kotipalvelussa, neuvolan perhetyössä ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa voidaan vaikuttaa merkittävästi perheiden hyvinvointiin ja puuttua alkavaan syrjäytymiseen.

 

Kannatamme palvelustrategian pikaista laatimista. Mielestämme palveluiden ulkoistamista tulee tarkoin harkita ja huolella arvioida. Emme kannata terveyspalveluiden ulkoistamista ja myös hoito- ja hoivapalveluissa tulee taata oman palvelutuotannon hyvä laatu ja riittävä määrä. Palveluseteleiden lisäämiseen ja niiden käytön laajentamiseen suhtaudumme kriittisesti. Mikäli niihin harkitusti turvaudutaan, tulee palveluohjauksesta ja tuotetun palvelun laadun arvioinnista huolehtia erityisen hyvin.

 

Varhaiskasvatukseen ja opetukseen suunnatut voimavarat ovat koko yhteisön näkökulmasta tuottava sijoitus tulevaisuuteen. Kuten eräs eppuluokan opettaja sanoi, on kohtuullinen ryhmäkoko parasta preventiivistä sosiaalityötä. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen leikkaukset kohdistuvatkin suurelta osin henkilöstökuluihin, joka merkitsee suoraan ryhmäkokojen kasvamista.

 

Kouluverkkoa on syytä tarkastella kokonaisuutena ja ns pienten koulujen kriteereistä on arviointa kunkin koulun kohdalla erikseen huomioon ottaen mm. oppilasmäärän kehittymisen ja oppilaiden koulumatkat.

 

Vihreä ryhmä toivoo, että  sekä englanninkielinen opetus että luontokoulu voidaan säilyttää tulevana vuonna.

 

Kirjastojen lakkauttamisen sijaan haluamme lisätä pienten kirjastojen aukioloa vapaaehtoistoiminnan avulla.

 

Vihreässä ryhmässä olemme käyneet kaupunginjohtajan talousarvioesitystä läpi huolella ja tarkasti. Käyttötaloutta koskevien lisäysesitysten ohella olemme kirjanneet mittavan listan esityksiä menoista, joista olemme valmiit edelleen karsimaan. Esitämme määräaikaisena säästötoimenpiteenä mm. maanostoon osoitetun määrärahan pienentämistä tulevalla vuodelle. Näemme, että esittämämme menolisäykset voidaan kattaa talousarvioesityksen sisällä määrärahamuutoksilla tarvittaessa myös yli palvelukokonaisuuksien rajojen. Hyvä on myös muistaa, että pienistäkin puroista muotoutuu isompi kokonaisuus, eikä liian mitättömiä säästökohteita ole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veroprosentista

 

Vihreä ryhmä on kritisoinut asioiden käsittelyjärjestystä, jossa ensin päätetään veroprosentista ja vasta sen jälkeen siitä, miten veroeuroilla voidaan palvelutarpeeseen vastata.  Tilanteessa, jossa talouden ja palveluiden yhteensovittamisen vaikeusaste tulee edelleen kasvamaan mm. valtionosuuskompensaation lakkaamisen myötä, kannattaa Vihreän ryhmän enemmistö veroprosentin pitämistä ennallaan tuleva vuonna.

 

Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja tervehdyttämiseksi tulee nopeuttaa ja uusia toimintatapoja on otettava käyttöön välittömästi.