Muutama kommentti viherpolitiikasta, vihrein silmin katsottuna. Viherpolitiikka jatkaa loogisesti kaupunkistrategiassa, kaupungin ympäristöpolitiikassa ja ilmastostrategiassa linjattuja asioita. Viherpolitiikka on monisyinen ja kokonaisvaltainen, hallintorajojen ylitse ulottuva. Monialaisuus näkyy myös viherpolitiikan läpikulkevissa teemoissa, jotka nostavat esille viheralueiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden, esteettömyyden, luonnon monimuotoisuuden, ympäristötietoisuuden, ylläpidon sekä tapahtumien ja matkailun näkökulmasta.

Viheralueilla on iso merkitys kuntalaisille; ne ovat kaikille kuntalaisille avoimia ja maksuttomia. Kehä Sinisten eli Jyväsjärven, Tuomiojärven ja Palokkajärven sekä niiden ranta-alueiden huomioiminen olennaisina virkistysalueina viherpolitiikassa on tärkeää. On erinomaista, että näiden järvien ranta-alueille ei enää nyt eikä tulevaisuudessa osoiteta uusia rantatontteja vaan painopiste on kaikkien saatavilla olevien virkistysreittien kehittämisessä ranta-alueille – kuitenkin luonnon herkät alueet huomioon ottaen.

Vaikka kannatammekin tiivistä ja eheää kaupunkirakennetta kaupunkialueella, on tärkeää, että luonnolle ja vihreydelle on tilaa myös rakennetulla alueella. Sama periaate on iloksemme näkyvissä myös viherpolitiikassa: Hyvällä suunnittelulla tiivis kaupunkirakenne ja vihreys kulkevat kauniisti käsi kädessä, esimerkiksi kaupunkiviljelyn muodossa.

Viherpolitiikassa nostetaan kiitettävästi esille kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Asuinympäristö, johon on voinut olla vaikuttamassa, tuntuu omemmalta kuin sellainen, johon ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa. Olennaista on, että kuntalaisille annetaan konkreettista tietoa osallistumisen tavoista, esimerkiksi siitä millaisissa rooleissa yhdistykset tai yksittäiset kuntalaiset voivat olla.

Viherpolitiikassa korostuu viheralueilla kulkevien reittien – niin luonto- ja metsäalueilla kulkevien polkujen, ulkoilureittien kuin kevyen liikenteen väylienkin – merkitys. Mutta myös niiden rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavat panostukset. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta toivomme, että tulevien vuosien budjeteista väännettäessä muistetaan viheralueiden merkityksellisyys; suhteessa niiden moninaisiin vaikutuksiin mm. ihmisten viihtyvyyteen sekä psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, viheralueiden vaatimat eurot ovat pieni summa.