Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitos tarkastuslautakunnalle ansiokkaasta työstä arviointikertomuksen kanssa.

 

Elämme tällä hetkellä jatkuvien muutosten keskellä niin kuntien palveluiden kuin taloudenkin osalta. Menneet vuodet ovat osoittaneet, että yllätyksiltä emme välty ja tulevaisuuden ennustaminen on yhä haastavampaa, ellei mahdotontakin toisinaan. Arviointikertomuksen avulla on kuitenkin mahdollista saada kokonaiskäsitys menneestä, jota kannattaa edelleen käyttää välineenä suunniteltaessa tulevaa.

 

Hyvät valtuutetut, 

 

vihreä valtuustoryhmä on nostanut toistuvasti esiin tarpeen tarkastella käytetyn veroeuron vaikuttavuutta. Oleellista ei kaikissa tapauksissa ole se, kuinka paljon euroja käytämme, vaan miten niitä käytämme. Teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan?

 

Arviointikertomuksessa on tarkasteltu kuntalaisen hyvinvoinnin ja palveluihin käytetyn rahoituksen yhteyttä. Valitettavasti arvioinnista käy ilmi, että hyvinvointi-indikaattorit ovat heikentyneet, vaikka rahoitusta on lisätty. Kuntatalouden tiukentuessa meillä ei ole tällaisiin tuloksiin varaa.

 

Vihreä valtuustoryhmä on huolestunut rajapinnoilla tehtävän yhteistyön toimivuudesta. Vaikuttavinta on yhdessä tehty ennaltaehkäisevä työ. Etenkin hyvinvinointialueen kanssa on aktiivisesti toteutettava toimivia yhteistyömalleja.

 

Lapsiystävällisenä ja perhemyönteisenä kaupunkina lasten hyvinvoinnin turvaaminen tulee olla erityisasemassa.

Valitettavasti tuen tarve on kasvanut ja yhä useammin erityisen

tuen tarpeen syynä ovat erilaiset käyttäytymisen häiriöt kuten poissaolot, kiusaaminen, väkivaltaisuus ja mielenterveyden ongelmat.

 

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että tilanteen korjaamiseksi etsitään uudenlaisia keinoja ja satsataan toimivaksi havaittuihin toimintatapoihin sekä ennaltaehkäisyyn.

 

Kannatamme tarkastuslautakunnan näkemystä koulujen moniammatillisuuden vahvistamisesta sekä kasvatusohjaajien rooliin ja työhön paneutumista.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut 

 

ilmasto- ja luontokysymykset eivät ole hävinneet mihinkään. Luontokato ja ilmastonmuutos kiihtyvät edelleen.

Jyväskylässä on tehty jo vuosia sitten erinomainen valinta nostaa resurssiviisaus strategiakärjeksi. Nyt arviointikertomuksessa on tehty näkyväksi se, että aikaisempi ympäristöasioiden kirjaamistapa ei ole palvellut resurssiviisaus-ohjelmatyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurantaa eikä talousarviosuunnittelua.

 

Tähän epäkohtaan on kuitenkin tulossa muutos ilmastobudjetin myötä. Tulevaisuudessa Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman mukaiset ympäristötulot, -menot ja -investoinnit voidaan esittää resurssiviisaustyön etenemisen mukaisesti.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen tähän kehitysaskeleeseen.

 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohella ryhmämme haluaa turvata toimivan lemmikkieläinlääkäripäivystyksen Jyväskylässä.

 

Palautteiden perusteella asiakastyytyväisyys on viime vuosien aikana parantunut, mutta asiakaspalautteen keräämisen kehittämistä tulee edelleen parantaa; palautteenantokanava tulee laatia selkeämmäksi ja palautteen kysely järjestelmälliseksi sekä kaupungille että palvelun tuottavalle yritykselle.

 

Huolestuttavaa on, että päivystyspalvelun kilpailutuksen jälkeen hinnat ovat kohonneet huomattavasti.

Valtuustoryhmämme yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että palvelun hintojen toteutumista tulisi valvoa tarkemmin.

 

Hyvät valtuutetut,

 

lopuksi lyhyesti taloudesta. Talouden tasapaino on tärkeää, tämä on selvää. Olemme nyt keskellä sopeutuksen vuosia, mutta meidän on pidettävä kirkkaana mielessä, että kaupunki palveluineen on olemassa kaupunkilaisia varten.

 

Valtuustoryhmämme kannattaa jatkossakin asukkaiden ja henkilöstön osallistamista talouden tasapainotustyöhön sekä budjetointiin.

 

Arviointikertomuksen myötä meillä on jälleen lisää näyttöä siitä, että eurot on käytettävä viisaasti ja vaikuttavasti, ja tätä käyttöä on seurattava täsmällisin mittarein. Samaan aikaan on muistettava, että talouden tasapainoon saattaminen ei voi painottua liiaksi leikkauksiin painottuvaan sopeuttamiseen.

 

Tarvitsemme oikein mitoitetun tulopohjan sekä rohkeasti eteenpäin katsovan ja tulevaisuuden elinvoimaa vahvistavan investointisuunnitelman. Vain siten voimme saada kaupunkimme kestävälle uralle.

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Leena Lyytinen, ryhmäpuheenjohtaja