Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos tarkastuslautakunnalle relevantteihin teemoihin keskittyvästä ja hyvin tehdystä arviointikertomuksesta.

Tarkastuslautakunta esitti kaupungin ja konsernin talouden arvioinnin alla tärkeän arviointikysymyksen: ”Miten Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteissä on onnistuttu?”. Tätä kysymystä on helppo arvioida numeroiden, eli eurojen, näkökulmasta, jolloin vastaus vuoden 2023 osalta näyttää melko helpolta, ”Kaupungin vuoden 2023 talouden ylijäämä on 10 miljoonaa euroa”, eli tavoitteessa on vuoden aikajänteellä tarkasteltaessa onnistuttu.

Vuoden aikaperspektiivi on kuitenkin lyhyt tasapainottamistoimenpiteiden todellista onnistumista arvioitaessa. Sillä yhdestä kulusta säästäminen ei saa siirtyä toisten kulujen nousuun, ja tähän meillä on tällä hetkellä ihan todellinen riski. Ennakkovaikutusten arviointien yhteydessä esille tuotujen riskien todentumista ja säästöjen vaikutuksia onkin seurattava ja arvioitava systemaattisesti. Mutta tämän lisäksi, riskien mahdollisesti realisoituessa, meidän on kyettävä tekemään riittävän nopeita toimia mahdollisten ei-toivottujen seurausten minimoimiseksi.

Kaupunki ei kuitenkaan ole vain talouslukuja, vaan meidän on tärkeä muistaa, että kaupunki palveluineen on olemassa kaupunkilaisia varten. Meidän onkin tärkeä ottaa huomioon arvioissa myös asukkaiden kokemukset talouden tasapainottamistoimenpiteissä onnistumisessa. Tarkastuslautakunnan lausunnossa todetaan, että ”Jyväskylän kaupunki on tarjonnut erilaisia kanavia asukkaille, järjestöille ja yhdistyksille osallistua talouden tasapainottamisen keinojen löytämiseen ”. Samalla arviointikertomuksessa kuitenkin nostetaan esiin se monen kaupunkilaisen varmasti tympeäksi kokema tilanne, että myös viidestä vähiten ääniä saaneista säästökohteista neljä jouduttiin toteuttamaan.

Meidän onkin jatkossa kiinnitettävä huomiota siihen, että kaupunkilaisten osallistaminen on suunniteltu niin, että niissä keskitytään erityisesti sellaisiin kysymyksiin ja osallistamisen tapoihin, jossa saatua palautetta voidaan aidosti hyödyntää, emmekä sorru vain näennäiseen osallistamiseen.

Kiitos

Katri Savolainen

Vihreän valtuustoryhmän jäsen