Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

Heti aluksi haluan kiittää arviointikertomuksen valmistelijoita ja tarkastuslautakuntaa. Tänään käsiteltävä kattava raportti on tuonut esille monia keskeisiä huomioita ja kehityskohteita, erityisesti liittyen lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulutukseen.

 

Arviointikertomuksessa korostuvat muun muassa vieraskielisten oppilaiden tukeminen perusopetuksessa, liikunnan edistäminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Tänään haluan keskittyä erityisesti S2 eli suomi toisena kielenä -opetuksen tukemiseen, joka on välttämätöntä niin kaupungin kasvavalle vieraskieliselle väestölle kuin kaupungin veto-ja pitovoimallekin.

 

Arviointikertomuksessa on tuotu esille useita huomioita ja kehityskohteita, jotka meidän on otettava vakavasti, jotta voimme tarjota parasta mahdollista tukea näille oppilaille.

 

Ensinnäkin, S2-opetuksen toteuttaminen on tällä hetkellä aikalailla koulukohtaista, mikä aiheuttaa vaihtelevuutta opetuksen laadussa ja saatavuudessa. Vaikka S2-kielen opetus olisikin järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla, valmistavan opetuksen lähikouluperiaatetta ei aina pystytä toteuttamaan. Tämä tarkoittaa, että monet oppilaat joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja saadakseen tarvitsemansa opetuksen. Meidän on löydettävä keinoja, joilla voimme yhtenäistää ja parantaa S2-opetuksen laatua kaikissa kouluissamme.

 

Toiseksi, on tärkeää, että valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtyvillä oppilailla on riittävä kielitaito. Tällä hetkellä puutteellinen kielitaito voi vaikeuttaa oppilaiden oppimista, opiskelua ja myöhemmin myös työn saantia. Tarvitsemme enemmän resursseja ja innovatiivisia ratkaisuja, kuten digitaalisten oppimateriaalien hyödyntämistä ja opettajien täydennyskoulutusta kielitietoisuuden lisäämiseksi. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki oppilaat saavat tasapuolisen mahdollisuuden menestyä.

Kolmanneksi, meidän on luotava uusia toimintamalleja ja arvioitava nykyisten mallien vaikuttavuutta. Tämä voi tarkoittaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa, jotta voimme jakaa parhaita käytäntöjä ja kehittää yhteisiä ratkaisuja S2-opetuksen haasteisiin. Lisäksi on tärkeää, että seuraamme S2-opetukseen osallistuvien ja valmistavaan opetukseen osallistuvien määrää sekä näiden oppilaiden edistymistä. Tämä tieto auttaa meitä tekemään tarvittavat muutokset ja parannukset oikea-aikaisesti.

 

Lopuksi, haluan korostaa, että S2-opetuksen tukeminen ei ole vain koulutuksellinen kysymys, vaan myös tasa-arvo- ja kotoutumisen kysymys. Kun varmistamme, että vieraskieliset lapset, nuoret ja perheet saavat riittävän kielitaidon ja tuen, edistämme samalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja menestyä elämässään.

Elma Hyöky

Vihreän valtuustoryhmän jäsen