Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Jyväskylän yleiskaavan 2050 laadinnan käynnistäminen on yksi tärkeimmistä maankäyttöä koskevista päätöksistä MAL-sopimuksen lisäksi.

Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehitystä eli missä sijaitsevat muun muassa asuinrakentamisen kohdealueet, työpaikka-alueet, viherverkosto ja kestävän liikkumisen taajamat. Yleiskaavalla luodaan pohja kestävälle kaupunkisuunnittelulle: voimassa olevalla yleiskaavalla on esimerkiksi pystytty ohjaamaan suurin osa Jyväskylän uusista asunnoista kestävän liikkumisen taajama- ja strategisen keskustatoimintojen alueelle – missä myös kysyntä uusille asunnoille on kovinta.

Vihreä valtuustoryhmä pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että päivityksen pohjana on kaupunkistrategia ja resurssiviisaus: kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, Jyväskylä on hiilineutraali vuonna 2030, luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen, resurssiviisas kulutus ja kiertotalous. Yleiskaava tulee toteuttamaan myös Jyväskylän seudun MAL-sopimuksen tavoitteita.

Erityisesti tässä ajassa, jossa isoina megatrendeinä ovat kaupungistuminen, luontokato ja ilmaston lämpeneminen, tulee yleiskaavan vastata näihin todellisesti, erityisesti tilanteessa, jossa kaavan on ajateltu ohjaavan maankäyttöä tavoitevuoteen 2050 saakka.

Yleiskaavan tulee osoittaa kattava viherverkosto ja tunnistaa arvokkaat luontokohteet osoittaen ne joko luonnonsuojelualueiksi tai jättämällä ne rakentamisen ulkopuolelle. Tällä turvataan luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot, mutta samalla vähennetään mahdollisia ristiriitoja tulevissa asemakaavoituskohteissa. Myös ekologiselle kompensaatiolle, jonka käytännön kehittämistyötä asemakaavatasolla kaupunki on ansiokkaasti tehnyt Jyväskylän yliopiston kanssa, tulisi osoittaa aluevarauksia yleiskaavassa. Myös muut kaupungit ovat ottamassa tämän osaksi maankäyttöään.

Yleiskaavalla voidaan turvata luonnon monimuotoisuus ja viheralueet osoittaen samalla tulevaisuuden työpaikka-alueet ja pientalovaltaiset asuinalueet, jotka on nähty yhdeksi kaavan päivityksen teemaksi. Teemat ovat tärkeitä, sillä kaupunki tulee kasvamaan vielä tulevaisuudessakin, mikä tulee olla tavoitteenamme myös jatkossa.

Rakentamisen ei tarvitse olla ristiriidassa luonto- ja virkistysarvojen kanssa – hyvin laaditulla yleiskaavalla nämä voidaan yhteensovittaa ja rakentaa viihtyisää kaupunkia. Hyvin laadittu ja osallistettu yleiskaava vähentää valitusherkkyyttä, sujuvoittaa muuta kaavoitusta ja luvitusta. Tämä on kaupungin elinvoiman kannalta elintärkeää.

Ilona Helle

Valtuustoryhmän jäsen