Ryhmäpuheenvuoro, Leena Lyytinen

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Ensi vuoden talousarvion pusertaminen erittäin tiukkaan raamiin on vaatinut luovuutta. Kipeiltä esityksiltä ei vältytty ja tämä tulee näkymään kaupunkilaisille.

Vihreä valtuustoryhmä on tarkan harkinnan jälkeen pääosin valmis hyväksymään lautakuntien ja kaupunginjohtajan esitykset. Haluamme kuitenkin vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia sekä turvata varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön ja lukioiden perustyön edellytykset myös jatkossa.

Olemme etsineet ennakkoluulottomasti mahdollisia sopeutuskeinoja. Jatkamme työtä yhdessä muiden valtuustoryhmien kanssa edelleen. Riittäviä ja realistisia esityksiä emme ole tulevalle vuodelle kuitenkaan löytäneet.

Tästä syystä esitimme jo kaupunginhallituksessa Jyväskylän veroprosentiksi 8,1, joka vahvistaisi tulevana vuonna verotulokertymää noin 2,7M€.

Haluamme varmuutta myös pitkällä aikavälillä ja siksi emme halua rahoittaa lasten ja nuorten palveluja kertaluonteisilla tuloerillä.

Sivistyslautakuntaa lukuun ottamatta kaikki pysyivät annetussa raamissa. Tässä huomiomme evästyksenä kaupunginhallitukselle:

Sivistyslautakunta on lähes mahdottomassa tilanteessa. Emme ole tyytyväisiä lautakunnan omaan esitykseen, emmekä ole valmiita kaikkiin esitettyihin leikkauksiin. Esitämme sivistyslautakunnan budjettiin lisättävän 3,86M€, joka koostuu kaupunginjohtajan lisäleikkausten poistosta (1,7M€), päiväkoti Punapaulan liikkeenluovutuksesta koituvien lisäkustannusten täysimääräisestä kompensoinnista (360 000€) sekä ylimääräisestä 1,8M€ lisäyksestä lautakunnan kohdennettavaksi.

Kasvavassa kaupungissa kasvun ja oppimisen palvelualueelle tulee kohdistumaan jatkossakin painetta. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt. Oppimisvaikeuksien ohella erilaiset käyttäytymisen häiriöt sekä neuropsykologiset haasteet ovat kasvaneet merkittävästi. Meidän on osoitettava perustyöhön riittävät resurssit, jotta näihin pulmiin on mahdollista puuttua ajoissa. Luotamme lautakunnan kykyyn kohdentaa eurot parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvät valtuutetut, sananen lukiotoiminnan tuesta. Tuen poisto on täysin kestämätön ajatus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattamista maksimiin, kurssitarjottimen supistamista erityisesti kielten osalta sekä erityislinjojen lakkauttamista. Jatkossa meillä ei siis olisi enää IB, musiikki- tai urheilulinjaa. Vihreä valtuustoryhmä vaatii, että lukiotoiminnan tuen leikkausta pienennetään.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta tuleville vuosille ei juuri enää jäänyt leikattavaa. Yksikään päätös lähikirjastojen lakkautuksista, maksuttomien uimahallikuljetusten lopettamisesta tai juniorivuorojen hintojen nostosta ei ole syntynyt helposti. Kuitenkin näihin ratkaisuihin on päädytty, jotta jokainen lautakunta ja toimiala voisi hoitaa oman osansa, eikä muilta toimialoilta tarvitsisi leikata yhtään enempää.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta huomiomme kiinnittyy joukkoliikenteen lippuhintojen korotukseen. Hallituksen päätökset alv-korotuksen sekä ilmastopainotteisen tuen poistosta uhkaavat nostaa lippuhintoja jopa 19%. Mikäli kaikki esitetyt korotukset valuvat lippuhintoihin, on tilanne näkemyksemme mukaan kestämätön. Esitämme, että ilmastopainotteisen tuen poistoa ei valuteta lippuhintoihin nykyisten korotusten päälle.

Valtuustoryhmämme on valmis etsimään kompromissiratkaisua kaupunkirakenteen toimialan sisältä.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen budjettiin suhtaudumme varauksella. Hallitusohjelman mukaisten lakiesitysten toteutuminen sekä suunnitellut leikkaukset, kuten Jyväskylä-lisän poisto sekä järjestökentän toimintaedellytysten heikentäminen tulevat mitä todennäköisimmin kasvattamaan pitkäaikaistyöttömyyttä, mikä tarkoittaisi kustannusten kasvua tulevan vuoden aikana. Ylitysuhka on todellinen riski.

Elinkeinopalveluilla on äärimmäisen tärkeä rooli kaupunkimme elinvoiman vahvistamisessa, yritysten sijoittumisessa Jyväskylään ja sen myötä uusien työpaikkojen syntymisessä. Talousarvio sisältää mm. digitalisaatioon, matkailun edistämiseen ja kaupunkikehitykseen liittyviä tavoitteita, joita tulee edistää määrätietoisesti. Jyväskylän ja jyväskyläläisten edunvalvontaa on myös tehtävä suunnitelmallisesti.

Investoimme taloustilanteeseen nähden melko kunnianhimoisesti ja hyvä niin. Pääsemme vihdoin edistämään sisäilmaltaan terveiden ja turvallisten tilojen rakentamista myös kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Nämä jos jotkut ovat elinvoimaa tukevia investointeja.

Investointeja on kuitenkin tarkasteltava myös kriittisesti ja nähtävä pitkän aikavälin vaikutukset. Haastamme kaupunginhallitusta pohtimaan erityisesti elinvoiman vahvistamisen näkökulmaa: esimerkiksi kaupunginhallituksen taannoinen päätös siirtää Tourujoen kunnostus hamaan tulevaisuuteen oli elinvoiman kannalta kaikkea muuta kuin järkevä veto. Tämä investointi tuo työtä Jyväskylään, ei aiheuta pitkällä aikavälillä kustannuspainetta käyttötalouteen ja edistää Kankaan alueen tonttimyyntiä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Emme esitä kaikille kaikkea kivaa. Niin kipeää kuin se tekeekin, olemme valmiita myös sopeuttamaan. Haluamme kuitenkin tehdä sen siten, että lasten ja nuorten palveluiden rahoitus on turvattu myös jatkossa. Emme vastusta julkisen, yksityisen ja järjestökentän yhteistyötä. Aina ei ole väliä kuka palvelun tuottaa, kunhan tuotettu palvelu on laadukasta.

Jyväskyläläisten mielestä verojen korottaminen on pienempi paha kuin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaukset. Tätä mieltä on myös ryhmämme. Kiinteistöveroa emme kuitenkaan esitä nostettavaksi, vaan ainoastaan 0,1% korotusta kaupunginjohtajan esityksen päälle. Tämä korotus vie keskituloisen kaupunkilaisen lompakosta vain noin kolme euroa kuukaudessa. Se on pieni hinta lastemme hyvinvoinnista.

Kiitos talousarvion valmistelijoille tähänastisesta työstä ja viisautta kaupunginhallitukselle.

 

Vihreiden valtuustoryhmän puolesta

Leena Lyytinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja