Kiitos viranhaltijoille aloitevastauksesta ja sen täydentämisestä kaupunkirakennelautakunnan palautuksen kautta. 

Metsien ja muiden luontotyyppien suojelu puhututtaa. Osa meistä vaatii kunnianhimoisempia ja tiukasti tieteeseen perustuvia toimia, osa tarkastelee kokonaisuutta arkiviihtyvyyden näkökulmasta ja toisilla on mielessä talousnäkökulma. Yhteistä jokaiselle on vahva halu osallistua keskusteluun ja vaikuttaa. 

Ymmärrys luonnon monimuotoisuuden merkityksestä alkaa hiljalleen näkyä myös kaupungin vastauksissa ja ratkaisuissa. Toisin kuin ilmastonmuutoksen torjunta, jonka tarpeellisuudesta olemme jo vahvasti yksimielisiä, ovat biodiversiteettiin liittyvät kysymykset toisinaan vaikeasti ymmärrettävissä. Meillä on selvästi halua toimia oikein, mutta tutkimustiedon vastaanottaminen ja sen käyttö vaikkapa kaavoituspäätösten perustana hakee vielä paikkaansa.

Muutama sana aloitevastauksesta koko vihreän valtuustoryhmän puolesta:

Sinänsä vastauksessa ei ole nyt enää täydennyksen jälkeen huomauttamista. Se kuvaa kaupungin viime valtuustokaudella hyväksyttyä metsäohjelmaa nykyisellään. Suomi on sitoutunut kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen ja EU:n biodiversiteettistrategiaan, joiden mukaan 30 prosenttia maa- ja merialueista tulisi olla suojelun piirissä. Vastauksessa on käsitelty asiaa ja tulevia kansallisia biodiversiteettilinjauksia, ja toivomme todellakin, että jos kaupunki ei tule niitä täyttämään, arvioitaisiin asiaa uudelleen. 

Aloitteessa on lisäksi tuotu hyvin keskusteluun Jyväskylän kaupungin mahdollinen yleiskaavan päivitys. Kuten vastauksessa kerrotaan, käynnistyy yleiskaavan päivitystyö vuoden 2023 aikana. Yleiskaavan pohjaksi kerrotaan laadittavan ekologisen verkoston analyysi, joka on kirjattu myös resurssiviisausohjelmaan toimenpiteenä. Analyysissa tullaan käyttämään laajaa joukkoa saatavilla olevia luontoarvoaineistoja, jotka sisältävät tietoa niin lajien kuin arvokkaiden elinympäristöjen esiintymisestä kaupungin alueella. 

Tähän työhön tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Vaikka kaupungin omia maaomistuksia käsittävä metsäohjelma noudattelisikin biodiversiteettisopimuksen suosituksia suojelusta, ei koko kunnan alueella tähän päästä lähellekään. Luonto jatkaa häviämistään. 

Jos kaupunki siis haluaisi olla todellakin edistyksellinen metsäohjelmansa osalta, olisi sen suojeluprosentti nykyistä korkeampi ja maankäytössä olisi periaatteena luonnon heikentymättömyys. Luontoarvojen säilyttäminen suojelun kautta on paljon helpompaa kuin vastaavien arvojen takaisin saaminen esimerkiksi ennallistamisella.

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023