Olisi poliittista viisautta palauttaa Tammirinteen kaava valmisteluun. Rakentamisessa pitää aina muistaa lähiluonnon merkitys. 

Jyväskylän kaupunkistrategiaan on kirjoitettu, että yksi sen arvoista on luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen. Kaupunki myös painottaa asukkaiden osallistamista päätöksentekoon ja hyvinvoinnin lisäämistä.

Käytännön teot eivät kuitenkaan näytä kaikilta osin vastaavan näitä kaupunkistrategian tavoitteita. 

Eri puolilla Jyväskylää pidetyissä asukasilloissa sekä mielenosoituksissa nostettu sanoma on ollut kirkas: lähiluonto koetaan tärkeäksi ja keskeiseksi asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Lähiluonto on jyväskyläläisille tärkeä. 

Kaavassa olevan Tammilenkin keskelle jäävän suokohteen on todettu olevan kaupungin omassa metsänhoitoluokituksessa suojelualue. Kaavan alueen pohjoisosan luontoarvot ovat erittäin merkittävät. Siellä on erittäin uhanalaisia luontotyyppejä. Rakentamisen seurauksena uhanalaisen suoalueen on arvioitu tuhoutuvan, joka edistää luontokatoa. Myös laaja yhtenäinen virkistysalue tulee pienenemään huomattavasti.

Kaavan valmistelua kohtaan on kohdistunut poikkeuksellisen paljon kritiikkiä. Kaavassa on kiistämättömiä heikkouksia, joita ei ole riittävän hyvin ratkaistu. Kaupunki ei ole ottanut kaavassa riittävällä tavalla huomioon luontoarvoja. Tämän ei tarvitsisi olla näin. Rakentaminen mahdollista tehdä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tavalla.  

Luonnon monimuotoisuuden tärkeyteen on korkea aika havahtua. Meneillään on kuudes sukupuuttoaalto, joka on uhka koko ihmiskunnalle. 

Tammirinteen kaava tulee valmistella uudelleen siten, että alueen pohjoisosan rakentamista vähennetään ja näin säilytetään paremmin luonto- ja virkistysarvot.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023