Lähiluonto on jyväskyläläisille tärkeä. Eri puolilla Jyväskylää pidetyissä asukasilloissa sekä mm. vuonna 2019 toteutetussa Metsäkyselyssä ja vuoden 2020 Luontoliikuntakyselyssä nähtiin lähiluonnon merkitys ja saavutettavuus keskeiseksi asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaksi asiaksi.

Tammirinteen kaavan uudelleen valmistelun kannalla on satoja alueen asukkaita ja virkistysalueiden nakertamisesta huolestuneita jyväskyläläisiä.

Jyväskylä on sitoutunut kaupunkistrategiassaan resurssiviisaaseen ja kestävään toimintatapaan ja päätöksentekoon.

Kaavassa olevan Tammilenkin keskelle jäävän suokohteen on todettu olevan kaupungin omassa metsänhoitoluokituksessa suojelualue. Lisäksi alueen on mainittu olevan metsälain 10 §:n kohde. Selostuksessa ja luontoselvityksessä alueen on mainittu olevan kangasrämereunuksinen luhtaneva. Kangasräme on koko Suomessa vaarantunut ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi. Luhtaneva on koko Suomessa silmälläpidettävä ja Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi.  

Rakentamisen seurauksena uhanalaisen suoalueen on arvioitu tuhoutuvan, mikä  edistää luontokatoa. Myös laaja yhtenäinen virkistysalue tulee pienenemään huomattavasti. 

Tammirinteen kaava tulee valmistella uudelleen siten, että alueen pohjoisosan rakentamista vähennetään ja näin säilytetään paremmin luonto- ja virkistysarvot. Kaava-alueen eteläosaan on jo kaavaprosessin kuluessa lisätty rakentamismahdollisuuksia, joka korvaisi pohjoisalueelta vähennettävän rakennusalueen.

Arto Lampila, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Meri Lumela, kaupunginhallituksen vpj. (vihr.)

Ilona Helle, kaupunkirakennelautakunnan jäsen (vihr.)

Kaisa Peltonen, kaupunkirakennelautakunnan jäsen (vihr.)

 

Teksti julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 18.1.2023