Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitos viranhaltijoille, lautakunnille ja kaupunginhallitukselle hyvässä yhteistyössä valmistellusta talousarvioesityksestä vuodelle 2023. Siirtymäkauden talousarvioksi tämä on pääosin riittävä. Lainakanta pienenee, tulos on positiivinen, eikä mittavia leikkauksia ole osoitettu vielä ensi vuodelle. Pienin muutoksin tämä talousarvio mahdollistaa palvelut ja nykyisen toiminnan. 

Talouden ja toiminnan suunnittelun tukena meillä on yhdessä laadittu ja hyväksytty kaupunkistrategia. Strategia ohjaa meitä fiksuun talouden suunnitteluun ja on monin tavoin parlamentaarinen kompromissi keskeisimmistä painopistealueista tämän valtuustokauden talouden suunnittelussa. Toisinaan strategisten tavoitteiden toteutumiseen tarvittavia euroja ei sisälly alkuperäiseen talousarvioehdotukseen, jolloin on meidän tehtävämme korjata esitystä.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa antaa erityiskiitoksen kaupunginhallitukselle kasvun ja oppimisen palvelualueen lisärahoituksesta! Lisäys luo edellytyksiä vihreiden pitkäaikaiselle tavoitteelle nostaa Jyväskylä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursoinnissa viiden parhaan kaupungin joukkoon kymmenen suurimman kaupungin vertailussa. Tämä on myös kirjattu kaupunkistrategiaamme. 

Kulttuurin ja liikunnan osalta meille jäi kuitenkin vielä tehtävää tähänkin valtuuston kokoukseen. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja avasi tilannetta tarkemmin omassa puheenvuorossaan ja tekee myöhemmin lisäysesityksen, joka niin ikään mahdollistaa osaltaan kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet ensi vuonna.

Jyväskylän kaupungin taloudellinen tilanne on meillä kaikilla hyvin tiedossa. Monella mittarilla tarkasteltuna meillä menee varsin hyvin, mutta tulopohjamme on edelleen riittämätön kattamaan käyttötalouden menoja. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että suunnittelu talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä aloitetaan heti vuoden 2023 alusta. 

Nykyisten palvelujen tuottaminen pienemmällä rahoituksella ei ole realistista, ja tämän tiedämme kaikki. Tiedämme myös, että höyläämisen tie on kuljettu loppuun ja talouden tasapainottaminen onnistuu ainoastaan rakenteellisilla muutoksilla sekä tulokertymän kasvattamisen kombinaatiolla.

Tasapainoisen talouden kaupungissa perustyö on vahvalla pohjalla, henkilöstö voi hyvin, veroratkaisut on suhteutettu palvelutarpeeseen realistisella tavalla ja uutta korjausvelkaa ei synny. Lisäksi osinkojen noston ei tule vaarantaa yhtiöidemme, etenkään Alvan investointikykyä. Muutos kohti kestäviä energiamuotoja vaatii vakaan pohjan taloudelle, johon meidän tulee sitoutua.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022