Ensinnäkin haluan kiittää viranhaltijoita hyvästä hyte-työn valmistelusta ja kaupunginjohtajaa talousarvioesityksestä. 

Sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta kunnilta hyvinvointialueille. Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjä vaihtuu hyvinvointialueeksi, Jyväskylälle jää tärkeä, lakisääteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa useita toimia, joilla ylläpidetään ja parannetaan kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Se tarkoittaa panostuksia varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, ympäristöön ja liikennejärjestelyihin. Lisäksi sote-uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluista kaupungin vastuulle jää esimerkiksi ennaltaehkäisevä päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö, kotoutumispalvelut ja asumisen ohjaus. 

Näistä tehtävistä haluan erityisesti nostaa ehkäisevän päihdetyön ja ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja väkivaltatyön. Jyväskylässä tähän työhön on ollut käytössä tähän asti 0,5 henkilötyövuotta, mikä on moninkertaisesti liian pieni henkilöstöresurssi verrattuna AVI:n ja THL:n suositukseen, joka on Jyväskylän kokoisen kaupungin osalta yli 3 henkilötyövuotta. Käytännössä liian pieni resurssi on tarkoittanut sitä, että lakisääteiset suunnitelmat on ehditty tekemään, mutta itse työn toteutus, seuranta ja arviointi ovat jääneet osittaiseksi. 

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on varattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 180 000 euroa. Jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voitaisiin tehdä vaikuttavasti ja riittävästi, on hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen lisättävä 1 henkilötyövuosi lisää mm. ennaltaehkäisevään päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyöhön, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä muiden hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanoon.

Yksi sote-uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on siirtää palveluiden painopistettä ennaltaehkäisyyn korjaavien palveluiden sijaan. Tarvitsemme hyvinvointialueella saavutettavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelutarpeelle pystymme tekemään kuitenkin enemmän kuntatasolla:  Ennaltaehkäisty päihdeongelma, tekemättä jäänyt väkivallanteko tai sairastumisen välttäminen, on kaikkein vaikuttavinta niin ihmisten hyvinvoinnin kuin kustannustenkin kannalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen investoimalla vaikutetaan suoraan sairauksien ennaltaehkäisyyn, ihmisten toimintakyvyn lisääntymiseen ja hyvinvoinnin parantumiseen. Samalla saadaan hillittyä esimerkiksi sairaspoissaoloista ja varhaisista eläköitymisistä aiheutuvia kustannuksia. Hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen on kirjattu myös Jyväskylän kaupungin strategian missioksi: kaupungin tärkein tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Jokainen ennaltaehkäisty sairaus, väkivallanteko tai päihdeongelma on investoidun euron arvoinen.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022