Vihreä valtuustoryhmä on käynyt kaupunginjohtajan ja lautakuntien esityksiä huolellisesti läpi. Mielestämme kaupunginjohtajan esityksessä otetaan melko hyvin huomioon realiteetit. Lautakuntien esityksiin nähden sopeutusta on tehty ja katsomme tässä vaiheessa järkeväksi tehdä muutamia muutosesityksiä tulevalle vuodelle. Vuoden 2024 talousarvion sopeutustoimien valmistelu rakenteellisine muutoksineen on kuitenkin syytä aloittaa jo ensi vuoden alusta. 

Tässä Vihreän valtuustoryhmän evästykset kaupunginhallitukselle:

 

Verot

Tuloveroprosenttiin emme tänä vuonna koske, eikä ryhmämme mielestä kiinteistöveroprosenttiakaan ole inflaation keskellä syytä nostaa. 

 

Kasvun ja oppimisen palvelut

Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii jatkossa kaupunkimme suurin toimiala, joka vastaa lasten ja nuorten kasvusta ja oppimisesta. Varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisotyö tavoittaa jokaisen jyväskyläläisen lapsen ja nuoren perheineen, etenkin kun rajapinta hyvinvointialueen kanssa on laaja. 

Muistutamme myös, että olemme kirjanneet kaupunkistrategian tavoitteeksi sijoittua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursoinnissa jatkossa asukaslukuun suhteutettuna viiden parhaan joukkoon Suomen kymmenen suurimman kaupungin vertailussa. Esitetty leikkaus ei mahdollista strategiassa pysymistä. 

Teknisenä muutoksena esitämme lukiokoulutuksen tuen siirtämistä osaksi konsernihallinnon avustuksia. 

Vihreän ryhmän näkemyksen mukaan sivistyslautakunnan esitys on tässä vaiheessa perusteltu.  

 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kaupunkistrategiassa olemme päättäneet olla Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille. Kaupunginjohtajan esityksellä ei esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiselle jää varaa. Tähän kiteytyy yksi talousarvioprosessin ongelmista. Jotta valtuuston strateginen linja voi jatkossa toteutua, tulee priorisointikeskustelu, leikkauskeskustelun sijaan, aloittaa nykyistä aiemmin.  

Vihreän ryhmän mielestä kulttuuri- ja liikuntalautakunta on tehnyt huolellista työtä oman talousarvionsa laadinnassa. Kaupunginjohtajan esityksessä olevien säästöjen myötä esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuurin kehittämistä ei voisi toteuttaa. Lisäksi nykyisiä palveluita ei olisi mahdollista ylläpitää ilman maksujen merkittävää korotusta. Kustannustaakan lisääminen ei ole fiksua koronasta toipuvassa, inflaation kourissa olevassa yhteiskunnassa. Toivomme, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys voidaan toteuttaa. 

 

Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennepalveluiden osalta huomautamme, että lautakunta antoi oman esityksensä annettuun raamiin. Pidämme 200 000€ säästötavoitetta kuitenkin mahdollisena. Kaupunkirakennepalveluiden talouden lopulliseen toteumaan vaikuttavat esimerkiksi vuosittainen lumimäärä sekä polttoaineiden ja energian hinta, kuten olemme viime ja tänä vuonna huomanneet. Lisäksi maanmyyntitulojen maltillinen nostaminen antaa tarvittavaa liikkumavaraa.

 

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden budjetista löytyy yksi kaupunkimme synkimmistä luvuista -18 500 000€, työmarkkinatuen kuntaosuus. Toivomme jatkossa kunnianhimoa työllisyyspalveluiden tavoitteisiin ja mittaristoon. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on saatava pienemmäksi pitkällä aikavälillä ja työ on aloitettava nyt. Työllisyyspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle vuoden 2025 alussa ja vastuumme työllisyyden parantamisesta kasvaa. Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa on tehostettava yritysyhteistyötä, jotta yhä useampi työkykyinen ja työhaluinen työllistyisi.

 

Konsernihallinto

Vihreä valtuustoryhmä kantaa huolta tarkastuslautakunnan resursoinnista. Toisin kuin muissa lautakunnissa, myös luottamushenkilöiden palkkiot otetaan jo valmiiksi maltillisesta budjetista. Leikkaus vaarantaisi toimintaa ja veisi lautakunnan mahdollisuuden reagoida yllättäen ilmaantuviin tarkastustarpeisiin. Esitämme lautakunnan esityksen mukaista lisäystä.

Huomautamme myös, että kaupunginjohtajan esityksessä ei ole eritelty hyte-työtä, joka on jaettu konsernihallinnon ja lautakuntien kesken. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, mm. ehkäisevään päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyöhön, tulisi osoittaa yksi henkilötyövuosi nykyisestä henkilöstöresurssista.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä on perusteltua tarkastella viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuutta, josta esimerkiksi edellä mainittu hyte-työn resurssi voitaisiin osoittaa. Lisäksi viestinnän ja markkinoinnin osaamista tulee kohdistaa kulttuuri- ja liikuntapalveluille tarpeenmukaisesti.

 

Tytäryhteisöt

Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu varauksella osinkojen nostamiseen Alvasta. Alva tarvitsee tulevaisuudessa jokaisen euronsa välttämättömiin vihreän siirtymän investointeihin. Olemme kuitenkin valmiit hyväksymään maltillisen osinkojen noston. 

 

Menolisäysten kompensoiminen

Tarvittavat lisäykset voidaan kompensoida esimerkiksi maanmyyntituloja nostamalla sekä teknisillä korjauksilla, jotka toimitamme kaupunginhallituksen käyttöön ja viimekädessä heikentämällä vuosikatetta.

Tulevan vuoden talousarvio on turvallisen ja toimivan siirtymän arvio. Edessä ovat talouden tasapainottamisen sekä muutoksen vuodet, joihin olemme jo valmistautuneetkin. Tiedämme, että suurin vaikutus on rakenteellisilla, toimialarajat ylittävillä ratkaisuilla. Tähän on ohjannut jo aiemmin tehty taloustoimikunnan raportti ja tätä viestiä vihreä valtuustoryhmä on myös pitänyt toistuvasti esillä.

Näkemyksemme mukaan talouden tasapainottamisen ei tule olla sidottu vuosittaiseen talousarvioon, vaan kyse on jatkuvasta prosessista. Yhteisen tavoitteen tulee olla se, että jo vuoden 2023 aikana yllämme arviota parempaan tulokseen. Ylijäämän ei tarvitse heikentyä kohtuuttomasti, mikäli virkavalmistelulla ja lautakuntien evästyksillä saamme pienet virrat kulkemaan samaan suuntaan. Samalla on aloitettava keskustelu priorisoinnista. Toisaalle on viisasta satsata enemmän ja toisaalla on jotain, josta voimme luopua. 

Tämä olkoon Vihreän ryhmän evästys myös viranhaltijoille ja asiantuntijalautakunnille, jotka myöhemmin kohdentavat osoitetut eurot tarkkaa harkintaa ja viisautta käyttäen. 

Lautakuntakohtaisia perusteluja ja täsmennyksiä esitämme keskustelun aikana pidettävissä puheenvuoroissamme.

 

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022