Kiitos asiaa valmistelleille viranhaltijoille kattavasta aloitevastauksesta tekemäämme valtuustoaloitteeseen. Me aloitteen tekijät esitimme valtuustoaloitteessa, että Jyväskylän kaupunki käyttäisi omistajaohjausta sen edistämiseen, että energiayhtiö Alvan tulevaisuudessa tekemät investoinnit kohdennettaisiin investoinnit muuhun kuin puun polttoon perustuvaan energiantuotantoon.

 

Motiivi aloitteen taustalla liittyy puun polton energiakäyttöön sisältyviin epävarmuuksiin, joita on asiantuntijatahoilla tunnistettu niin taloudellisiin tekijöihin, biomassan riittävyyteen, ilman hiilidioksidipitoisuuden nousuun, kuin luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen liittyen.

 

Tässä kohtaa haluan nostaa esiin, että aloitteenteon aikaan Venäjä ei ollut vielä aloittanut hyökkäyssotaa Ukrainassa, emmekä olleet samalla tavalla tietoisia Euroopan vaarallisen korkeasta riippuvuudesta venäläisestä energiasta. Me emme myöskään olleet joutuneet pohtimaan energiakriisin tuomia moniulotteisia vaikutuksia yhteiskunnassamme tai tekemään kansallisia suunnitelmia Venäläisestä energiasta mahdollisimman nopeasta irrottautumisesta. Nämä suuret muutokset energiataloudessa onkin luonnollisesti otettava huomioon, myös Alvan tulevissa investoinneissa.

 

Energiakriisistä selviytymiseen liittyvät eri tahoilla viimeisen puolen vuoden aikana valmistellut toimintasuunnitelmat eivät kuitenkaan ole olleet ristiriidassa tässä valtuustoaloitteessa esitetyn tavoitteen kanssa. Päinvastoin, useissa asiantuntija-analyyseissä on tunnistettu tarve kestävän ja polttoon perustumattoman energiantuotannon vahvistamiseen. Tästä syystä aloite on ajankohtainen myös nykyisessä energiapoliittisessa tilanteessa.

 

Aloitevastauksessa annetaan selkeä kuvaus siitä, kuinka Alva tulee valtuuston sille asettamien taloudellisten tavoitteiden vuoksi käyttämään puuta energianlähteenä niin pitkään kun se laissa luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi. Ja on samaisen taloudellisen edun nimissä Alva on valmis tekemään tarvittaessa myös jatkossa puun polttoa lisääviä investointeja. Nykyinen omistajaohjauslinjaus ei anna mandaattia luopua etupainotteisesti puun polttoon liittyvistä investoinneista.

 

Tämä on tietenkin näin meidän aloitteen tekijöiden tahtotilan näkökulmasta tympeä tilanne. Lohdullista vastauksessa kuitenkin oli, että myös polttoon perustumattomia energiantuotantomuotoja tutkitaan ja suunnitellaan puun polton rinnalla aktiivisesti. Olen siis tyytyväinen viranhaltijoiden aloitevastaukseen.

 

Omistajaohjaukseen liittyvän priorisoinnin osalta katseeni kääntyykin siis tässä salissa istuvaan valtuustoon. Olisiko enemmistö meistä mahdollisesti jo tällä valtuustokaudella valmiita tekemään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia valintoja ja nostamaan ympäristön kannalta kestävät energiainvestoinnit, taloudellisen hyödyn tavoittelun rinnalle myös Alvalle asetetuissa tavoitteissa?

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022