Valtuustoaloitteessamme tunne- ja vuorovaikutustaitojen pilottihankkeesta esitämme, että Jyväskylän kaupunki aloittaa vähintään kahdella alakoululla viikoittaisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuskokeilun ja vaikutusten seurannan, jotka mukailevat vastaavaa pilotointia Helsingin Laakavuoren ala-asteella.

Kuten valtuustoaloitteessa toteamme, laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä mm. parempaan keskittymiskykyyn, fyysiseen terveyteen, akateemiseen suoriutumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, vastoinkäymisistä selviämiseen, vähempiin käytöshäiriöihin ja pienempään riskiin sairastua mieliala-, ahdistus- ja muihin yleisiin mielenterveyden häiriöihin.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Tiedämme, että Keski-Suomen lastenpsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrä on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut 67 prosenttia. Lisäksi Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut joka kolmas yläasteella, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa opiskeleva tyttö, vain parina esimerkkinä.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat harjoiteltavissa olevia taitoja ja niiden opetuksesta koulupäivien yhteydessä on saatu hyviä tuloksia myös Suomessa. Helsinkiläisessä Laakavuoren koulussa toteutetussa pilottikokeilussa kaikille alakoululuokille lisättiin lukujärjestykseen tunti viikossa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta vuosina 2019-2021. Pilotointijakson seurauksena lasten keskittyminen ja viihtyminen koulussa parani, ryhmätyötaidot ja toisten auttaminen lisääntyi, rasismi, kiusaaminen ja kiukunpuuskat vähenivät sekä riitojen sopiminen ja itsensä rauhoittelutaidot paranivat.

Hyvinvointialuesiirtymän jälkeen kunnalle jää lakisääteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Me valtuustoaloitteen tekijät näemme, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisella on tässä työssä merkittävä rooli.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus on saanut kannatusta sote- ja sivistyslautakunnan yhteisissä iltakouluissa. Tämän pilotin jälkeen meillä on konkreettisia välineitä arvioida tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen hyötyjä, ja toisaalta toiminnan järjestämisestä aiheutuneita mahdollisia haasteita, ja tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä siitä, onko tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta tarkoituksenmukaista laajentaa myös muihin kouluihin jatkossa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022