Kotoutumisen edistämisohjelma on erityisen tärkeä ohjelma, ja haluankin ensin kiittää ohjelmaa valmistelleita.

Kuten edistämisohjelmassakin tuodaan esiin, vieraskielisten määrän kasvaessa Jyväskylässä on meidän kaupunkina kehitettävä palveluitamme kotoutumisen edistämisen näkökulmasta. Onnistunut kotoutuminen on edellytys sille, että ihminen pääsee osallistumaan yhdenvertaisesti ja aktiivisesti yhteiskuntaan ja kokee olevansa osa sitä elämänsä kaikilla osa-alueilla.

Edistämisohjelmassa tuodaan myös esille, että työikäisten määrä vähenee jyväskyläläisten ikääntyessä. Tämän vuoksi työperäinen maahanmuutto on kaupungillemme yhä tärkeämpää. Tästä yhtenä esimerkkinä on valtakunnallinen, edelleen syvenevä työntekijäpula sote-alalla, erityisesti hoitajapula. Lisäksi maahanmuuttajat ovat merkittävä elinvoimatekijä yrityksille, ja tukevat Jyväskylän kaupungin strategian visiota kasvavasta ja kansainvälisestä sivistyskaupungista.

Erityisesti haluan nostaa edistämisohjelman neljästä tavoitteesta kohdan Lisätään maahanmuuttaneiden mahdollisuuksia päästä työelämään. Työelämään kiinnittyminen on tärkeä keino edistää kotoutumista.

Edistämisohjelmassa ratkaisuina ja toimenpiteinä nostetaan mm. opintoihin liittyvien harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen järjestäminen ja tarjoaminen kansainvälisille opiskelijoille sekä vieraskielisille osaajille kaupunkiorganisaatiossa, mikä on hyvä asia. Pidän erityisen tärkeänä myös työllisyyteen liittyvissä asioissa omankielistä ohjausta ja neuvontaa sekä perehdytykseen panostamista. Myös vahva oppilaitosyhteistyö ja oppisopimusmahdollisuuksien vahvistaminen ovat merkittäviä toimenpiteitä.

Työelämään pääsemisen edistämiseksi tärkeä keino on myös kielikoulutusten ja -valmennusten tarjontaan ja monipuolisuuteen panostaminen. Erityisen iloinen olin myös ohjelmassa mainitusta anonyymien rekrytointien kokeilusta. Tätä pidän hyvänä suuntana ja keinona kitkeä työmarkkinoiden rakenteellista rasismia.

Työelämän mahdollisuuksien tukemisen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että aikuissosiaalityön kotoutumispalveluihin panostetaan, jotta varmistamme humanitäärisistä syistä tulevien mahdollisimman hyvän vastaanoton ja ensivaiheen sosiaalityön.

Haluan lisäksi nostaa kaupunkirakennelautakunnan kommentin ohjelmasta: Huomiota on tärkeää kiinnittää asuinalueiden eriytymiskehityksen ehkäisyyn asuntopolitiikan keinoin.

Meidän tulee taata kotoutumisen edellytykset niin työ- ja perhesyistä tänne muuttaville, kuin humanitäärisen kriisin keskeltä tulevien auttamiseksi.

Tarvitsemme kotoutumisen onnistumisen edistämiseksi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, jossa viranomaisilla ja kolmannella sektorilla molemmilla on keskeinen rooli. Tarvitsemme tahtotilaa, yhdenvertaisuuden huomioimista kaikessa kunnan toiminnassa, ihmisten välisen dialogin mahdollistamista ja monikulttuurisuuden tunnustamista rikkautena, jotta Jyväskylä voi olla hyvä paikka jokaiselle tänne muualta muuttavalle.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022