Mielenterveys, samalla tavalla kuin fyysinenkin terveys, on keskeinen osa meidän jokaisen hyvinvointia. Tutkitusti voidaan todeta, että mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet ja yleistyneet. Mielenterveyttä voidaan vahvistaa ja tukea sekä siihen liittyviä tunnetaitoja oppia ja harjoitella kodin ja vapaa-ajan rinnalla myös osana koulun arkea.

Aloitevastauksessa kerrotaan useista hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävistä, meneillään olevista, ja tulevista hankkeista sekä niihin liittyvistä yhteistyöverkostoista.

Vastauksessa todetaan myös, että mielenterveystaitoja opetetaan yhtenä seitsemästä laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksista. Paperilla siis kaikki näyttää suhteellisen hyvältä, mutta muutama huomio;

Hankkeiden – joita on runsaasti – kautta kehitetään toimintaa, mutta niillä ei tule paikata puutteita perusrahoituksessa. Uusien toimintatapojen jalkauttaminen toimivaksi osaksi arkea edellyttää puolestaan riittävää resursointia, tässä tapauksessa ensinnäkin ajan raivaamista mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiselle ja oppimiselle ja toiseksi opetushenkilöstön kouluttamista. Koulutuksen on oltava suunnitelmallista, koko henkilöstöä velvoittavaa ja siksi siihen on varattava aikaa ja rahaa. Hyvä esimerkki onnistuneesta kehittämisestä on ollut TVT-hanke. Otetaan siitä mallia.

Vuosi sitten Jyväskylässä toteutetun oppilaskyselyssä oppilaat toivoivat, että kouluilla olisi riittävästi aikuisia, joiden kanssa voi matalalla kynnyksellä keskustella. Tähän toiveeseen on pyritty vastaamaan palkkaamalla osaan kouluista kasvatusohjaajia.

Väheksymättä lainkaan eri alojen ammattilaisten tärkeää tehtävää lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa väitän, että monissa tilanteissa, pulmien ollessa vielä pieniä, avuksi saattaa riittää, että lasten ja nuorten huolet tai vaikeudet huomataan, joku ehtii kuunnella ja tarvittavaa apua ja tukea voidaan tarjota nopeasti. Tämä edellyttää, että opettajia ja muuta henkilöstöä on riittävästi ja että heillä on tosiasiallisesti aikaa ja osaamista työnsä tekemiseen niin hyvin mahdollista.

Puheenvuoro kauunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022