Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitän tarkastuslautakuntaa monipuolisesta ja kattavasta arviointikertomuksesta sekä kaupunginjohtajaa, viranhaltijoita ja kaupunginhallitusta tilinpäätöksen laatimisesta. 

Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta kaupungin talouden tasapaino on vahvistunut, ja Education Facilities oy:n osittainen myynti mahdollistaa lainakannan pienentämisen sekä parantaa kaupungin investointikykyä. Vihreän valtuustoryhmän näkemyksen mukaan tulevaisuuden investointien on syytä kehittää kaupunkiamme pitkällä aikavälillä suuntaan, joka mahdollistaa ekologisen ja kestävän kasvun, vahvistaa työllisyyttä pitkällä aikavälillä sekä parantaa kaupunkimme kokonaisvaltaista veto- ja pitovoimaa. 

Talouden tasapainon taustalla väijyy kuitenkin tuttuja uhkakuvia. Nuori ja kasvava väestö edellyttää sellaisia investointeja, joiden tuotto realisoituu vasta kymmenien vuosien kuluttua. Kvartaalitalouden vuosikello soveltuu heikosti tämän panos-tuotossuhteen ymmärtämiseen. 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä taloudellista etua saavat kunnat, joissa väestön ikärakenne painottuu ikääntyvään väestöön. Merkittävä osa ikääntyvien käyttämistä palveluista siirtyy kustannuksineen kunnilta hyvinvointialueille. Lasten, nuorten ja perheiden kaupunkina asemamme on erilainen. Esimerkiksi koulutuksen, elinvoiman sekä työllisyyden hoidon vastuut jäävät edelleen meille. 

Tulopohjamme ei ole riittävä käyttötalouden menoihin nähden, ja se on uskallettava sanoa ääneen. Verotulokertymämme jää auttamatta jälkeen verrokkikaupunkivertailussa. Tämä ei ole lasten, nuorten ja perheiden vika, eikä heiltä leikkaamalla voi taloutta vahvistaa. Tarvitsemme lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yritystoimintaa Jyväskylään. Yritykset tuovat kaivattua positiivista pöhinää, työpaikkoja ja yhteisöverotuottoja, jonka avulla voimme jatkossakin kasvattaa ja kouluttaa osaajia tämän maan tarpeisiin. 

Vaikka toimintaympäristömme pian muuttuukin, on tärkeä tiedostaa saumattoman yhteistyön merkitys valtion, hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Me kuntien ja hyvinvointialueen asukkaat emme katso sitä, mikä taho asioitamme hoitaa. Oleellista on, että saamme tarvitsemamme palvelut joustavasti ja saumattomasti. Jyväskylän kaupunki vastaa edelleen hyvinvoinnin edistämisestä, kaupunkisuunnittelusta, kulttuurista ja liikunnasta. Me voimme vaikuttaa suoraan siihen, millaiset edellytykset hyvinvointialueella on hoitaa omaa perustehtäväänsä.

 

Suojelualueiden määrää on kasvatettava valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi

Tarkastuslautakunta on arvioinut toimintaamme tuloksellisuusarvioinnin kautta. Vihreän valtuustoryhmän puolesta haluan kiinnittää huomionne muutamaan seikkaan. 

Mittaristo määrittelee keskeisesti sen, kuinka arviointikertomus palvelee meitä tulevaisuuden suunnittelussa ja menneen arvioinnissa. Olemmeko mitanneet oikeita asioita? Raportoimmeko mittareiden mukaisia asioita? Esimerkiksi konsernihallinnon tavoite numero 3 mikroyritysten määrästä on hyvin selkeä, mutta tilinpäätöksen toteumassa on mitattu mm. Business Jyväskylän webinaareihin osallistumista. Vihreä valtuustoryhmä edellyttää asianosaisilta jatkossa tarkkuutta.

Tarkastuslautakunnan huomioista vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää erityisesti  hiilineutraaliustavoitteista tehtyjä havaintoja. Lautakunnan kysymykset kaupunginhallitukselle ovat erinomaisia. Resurssiviisausohjelman toteutumisen sekä hiilineutraaliustavoitteiden yhteismitallinen vertailu sekä julkinen ilmastovahti olisivat tervetullut uudistus. 

Kaupungin omistamista metsistä ja soista suojelualueina oli vuonna 2020 vain 17%. Tarkastuslautakunta kysyy, onko kaupunkistrategian tavoite 17 prosentin suojeluasteen tason säilyttämisestä riittävä, 

Vihreä valtuustoryhmä vastaa tähän kaupunginhallituksen puolesta: ei ole. 17% ei riitä. Valtakunnallinen suositus on vähintään 30%.  Meidän tulee pystyä resurssiviisaassa kaupungissa parempaan. 

 

Työhyvinvointiin on satsattava jatkossa enemmän

Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota myös muihin tulevaisuuden kuntien vastuulla oleviin asioihin. Työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa elinvoiman vahvistamisessa sekä talouden tasapainon hallinnassa. 

Erityisesti työhyvinvointiin on kiinnitettävä tässä kaupungissa jatkossa tarkempaa huomiota. Mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin on jo vastattu työterveyden psykologikäyntikertoja nostamalla – hyvä! On kuitenkin huomattava, että työuupumusta ei hyväksytä sairauspoissaolon syyksi. On siis mahdollista, että mielenterveyden pulmien taustalta löytyykin yhä enenevissä määrin kestämättömälle tasolle noussut työmäärä ja sen aiheuttama uupumus. Vaadimmeko siis työntekijöiltämme liikaa venymistä?

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupunkikonserniin jäävää työtä uudelleenarvioidaan tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Tehdään vähemmän ja paremmin, ei enemmän ja huonommin. Esimerkiksi koulutuksen kentällä aina varhaiskasvatuksesta lähtien on annettava tilaa perustyön tekemiselle silpputyön sijaan. 

Erityisesti koronan jälkeisenä aikana on syytä priorisoida työtehtäviä ja osata jättää jotain myös tekemättä. Työntekijöillämme tulee olla aikaa perustyönsä huolelliseen suunnitteluun ja itsensä johtamiseen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on jääty pahasti jälkeen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyössä. Tämä vaikuttaa työyhteisön lisäksi suoraan lapsiin ja perheisiin. Suunnittelua ei voi tehdä jälkikäteen, lukuvuoden jo loputtua. 

Korona-aikana on tapahtunut myös hyvää. Viime valtuustokaudella jätimme vihreiden valtuutettujen toimesta aloitteen etävastaanottojen käynnistämisestä. Yhteiskuntamme digiloikan myötä yhä useampi jyväskyläläinen saa nyt palvelunsa nopeasti ja joustavasti verkossa, ja lähipalvelua tarvitseville pitäisi löytyä paremmin vastaanottoaikoja. Digitalisaation mahdollisuuksia tuleekin hyödyntää laajalti kaupungille jäävissä palveluissa, sillä niistä saatu hyöty on kiistaton. Käännetään katse kohti tulevaisuutta ja hyödynnetään sitä osaamista, jota laadukas koulutuspolkumme meille tarjoaa.

Näillä sanoin Vihreä valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen 2021 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022