Visiossa Jyväskylä nähdään kasvavana ja kansainvälisenä sivistyskaupunkina. Haluamme tehdä Jyväskylästä kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymän ja pitää huolta henkilökuntamme osaamisesta, uudistumiskyvystä ja hyvinvoinnista sekä jatkuvasta kouluttautumisesta. Emme kuitenkaan mittaa näiden tavoitteiden toteutumista millään tavalla. Henkilökunnan täydennys- ja lisäkoulutukseen käytettyjä euroja mittaamalla, sairauspoissaoloja vähentämällä ja myös niitä aktiivisesti seuraamalla saisimme tarpeellista tietoa päätöksenteon tueksi. Sairauspoissaolojen väheneminen on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kannattavaa ja jatkuvan kouluttautumisen ohella parantaa huomattavasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua sekä vaikuttavuutta.

Resurssiviisaus -strategiakärjen osalta tulee esittää tavoitteita ja vaikuttavuusmittareita jo strategiassa, kuten on menetelty myös muiden kärkien osalta. Hiilinielujen kasvu on looginen mittari ”Näin me sen teemme” -kohtaan, jossa ilmastopäästöt minimoidaan ja jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan ensisijaisesti hiilinielujen avulla.

Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen -kohdassa vaikuttavuutta tulee arvioida tavoitteellisilla ja konkreettisilla mittareilla, esimerkiksi Suojeltujen metsien ja soiden osuus kaupungin metsien kokonaispinta-alasta -prosenttiosuuden muutoksella tai kasvulla. Nykytilan toteaminen ei mittaa toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Ruokahävikin pienentäminen ja lähi-, kasvis- ja luomuruuan määrän lisääminen on konkreettinen toimi vähentää julkisten ruokapalveluiden ympäristökuormitusta. Lähiruoan lisäämisellä on myös positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Elinkaari- ja/tai ympäristönäkökohdat valintakriteereissä huomioivien hankintojen määrä on hyvä mittari “Näin me sen teemme” kohdassa olevalle “Teemme vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä julkisia hankintoja, hyödynnämme jakamistaloutta ja tuotamme kestäviä palveluja” -kirjaukselle.

Poikkihallinnollisella ohjelmatyöllä voidaan lisätä strategian kärkien vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisen ohjauksen avulla. Vastaava ohjausryhmä on jo perustettu Liikuntapääkaupunki -kärjelle.

Jyväskylässä 21.2.2022

Vihreä valtuustoryhmä

 

Eriävä mielipide kohtaan 14. Jyväskylän kaupunkistrategian hyväksyminen