Valtuustokaudelle laadittavassa strategiassa määrittelemme kaupunkimme kehittämisen suunnan ja tavoitteet. Ei siis ole yhdentekevää, mitä strategiaan kirjaamme.

Kuluva vuosi on valmistautumista uuteen. Samaan aikaan, kun hyvinvointialueella valmistaudutaan toiminnan aloittamiseen, on kuntien, myös Jyväskylän, sopeutettava toimintansa ja taloutensa vastaamaan  kunnan vastuulle jääviä tehtäviä.

Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle korostuvat elinvoiman vahvistamisen ohella koulutus, kulttuuri ja liikunta.

Jyväskylä on perinteinen sivistys- ja koulutuskaupunki. Kaupunkimme tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että opiskelijakaupunki Jyväskylä tarjoaa laajasti erilaisia mahdollisuuksia toisen asteen ja korkea-asteen opintoihin ja houkuttelee siten nuoria opiskelemaan ja myös kiinnittymään Jyväskylään.

Kestävän tulevaisuuden kannalta vähintäänkin yhtä tärkeää on, että pidämme erinomaisen hyvin huolta kaupunkimme lapsista ja nuorista. Pohja elinikäiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja näiden palveluiden laadusta ja voimavaroista päättäminen on myös jatkossa meidän käsissämme.

Strategiaan on nyt – muokkaamisen jälkeen – kirjattu, että koulutus- ja kulttuurikaupunki Jyväskylässä turvaamme 0–15-vuotiaiden lasten ja nuorten yhdenvertaisen mahdollisuuden terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen takaamalla riittävät resurssit varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle ja että varmistamme yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen. Tämä on lupaus, josta meidän tulee pitää kiinni.

Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tulee olla painopiste, jonka resursointi oikeasti mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen. Paitsi, että resursointia tulee lähtökohtaisesti parantaa suhteessa vertailukaupunkeihin, on korona-aika synnyttänyt sivistyspalveluihin uutta palveluvelkaa; oppimisen vajetta, lasten, nuorten ja perheiden huolta ja väsymistä. Oikea-aikaisella tuella voimme tässäkin tapauksessa ehkäistä isompien ongelmien syntymistä. Tämä on paitsi inhimillisesti, niin myös taloudellisesti viisasta.

Tavoitteiden toteutumisen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi on mittareihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Strategian ollessa kohtalaisen yleisellä tasolla on erittäin kannatettavaa, että strategian kärkien mukaista kehittämistyötä varten perustetaan ohjelmatyöryhmät – liikuntapääkaupungillahan sellainen jo on – ja että tavoitteille asetetaan mahdollisimman konkreettiset, toiminnan vaikuttavuutta arvioivat mittarit.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.2.2022