Jyväskylän taloudellinen tilanne ei ole häävi. Ongelmat ovat ennen kaikkea heikossa tulopohjassa ja matalassa ylijäämäkertymässä. Tilikauden 2021 ennuste on noin 34 miljoonaa euroa alijäämäinen ilman EF: n myynnistä saatavaa 87 miljoonan euron satunnaista tuottoa.

Kunnallisveron määrä päätetään nyt poikkeuksellisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kuntatalousohjelman painelaskelman mukaan tuloveroprosentin korotuspaine on tulevina vuosina noin yhden prosenttiyksikön suuruinen Jyväkylässä.

Kaupunginjohtajan talousarviossa esitetään veroprosenttien pitämistä nykyisellään. Myös Vihreä ryhmä näkee, että tulo- ja kiinteistöverotuksen taso tulee arvioida hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa, kun tiedämme paremmin kaupungin talouden pohjan ja sen, mihin tulorahoitus tulee riittämään. Jyväskylä on sekä kunnallisvero- että yhteisöverotuotoissa suurten kaupunkien häntäpäätä ja veroratkaisujen elinvoimavaikutuksia tulee arvioida huolella ja pitkäjänteisesti.

Epävarmuustekijöiden vastapainoksi myönteistä on asukasmäärän kasvu, kaupunkimme houkuttelevuus yritysten sijoittautumispaikkana ja asemamme koulutuskaupunkina. Tärkeää on, että suunnitelmallinen edunvalvontatyö on tuottanut tulosta. Erityisen tyytyväisiä voimme olla pääsystämme MAL-kaupunkiseutujen joukkoon. Edunvalvontaa tulee jatkaa määrätietoisesti mm. saavutettavuuden parantamiseksi erityisesti raide- ja tieliikenneyhteyksiä kehittämällä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys pitää sisällään useita hyviä asioita. Tästä esimerkkinä pilottina alkanut koulujen ja päiväkotien meluntorjuntaohjelma, joka vaikuttaa onnistuessaan merkittävästi lasten ja henkilöstön hyvinvointiin, tai lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön perustaminen.

Kaupungin tuottamat palvelut ovat kaupunkien keskinäisessä vertailussa edulliset. Koronapandemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan on arvioitu olevan 5 – 10 miljoonaa euroa. Arvioinnissa ei ole huomioitu kasvun ja oppimisen palveluiden tarpeita. Todetusti tiedämme, että riittävät peruspalvelut ja oikea-aikainen tuki vähentävät kustannuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Sivistyslautakunnan eräänä vaihtoehtoisena säästökohteena mainittiin koulujen siivous. 1990-luvun virheistä on toivottavasti opittu ja niin siivouksen kuin ylläpitokorjausten riittävästä tasosta pidetään kiinni.

Iltapäivätoiminnan maksualennuksilla takaamme arvojemme mukaisesti pienituloisten perheiden lasten yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua iltapäivätoimintaan.

Nuorten talo -hanke on päättymässä elokuussa 2022. Toiminnan jatkuminen ja aito yhden luukun-toimintakulttuurin juurruttaminen on turvattava.

Vihreän ryhmän näkemys on, että talousarvioon tulee palauttaa sosiaali- ja terveys- sekä sivistyslautakunnan esitykset määrärahoista sellaisenaan. Lisäksi on huomioitava Vesangan ja Lohikosken kirjastojen toiminnan jatkamisesta aiheutuvat kulut ja kulut, jotka aiheutuvat kolmen yksityisen päiväkodin siirtyessä kaupungin omaksi toiminnaksi. Määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta päättävät lautakunnat omissa käyttötaloussuunnitelmissaan.

Vasta alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa on onnistuttava. Samalla on maakunnallisesti pohdittava, miten työvoimapalvelut järjestetään vaikuttavasti, kun vaihtoehtoina ovat joko kunnan tai useamman kunnan muodostamat vähintään 20 000 henkilön yhteistoiminta-alueet.

Määrärahamuutosten lisäksi Vihreä ryhmä tulee esittämään talousarvioon tekstimuutoksia, joiden tavoitteena on toiminnan tehostaminen, toimialojen rajapintojen madaltaminen ja rakenteiden selkeyttäminen

Vihreä ryhmä edellyttää, että vuoden 2022 aikana koko kaupunkiorganisaatio uudistetaan vastamaan uutta toimintaympäristöä. Työtehtävien tarkastelu tulee ulottaa läpi organisaation, tarvittavat muutokset tehdä avoimesti ja ammatilliseen osaamiseen perustuen. Elinkeinoyksikön tehtäviä tarkasteltaessa on mietittävä, miten poliittinen ohjaus voidaan toteuttaa nykyistä paremmin.

Kaupunkistrategian päivitys on kesken. Vihreä ryhmä esittää, että kaupunkistrategian valmistuttua sen kärkiä toteuttamaan asetetaan ohjelmatyöryhmät, joita johdetaan luottamushenkilöiden toimesta. Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman päivitys on yksi ensi vuoden isoista ponnistuksista. Ohjelma toteuttaa kaupunkistrategian kärjeksi jo vuonna 2013 nostettua resurssien viisasta käyttöä. Katsomme, että resurssiviisaus tulee säilyttää yhtenä strategian kärkenä myös tällä valtuustokaudella.

Investointien määrä on ensi vuonna huipputasolla. Rakennustarvikkeiden ja -kustannusten ollessa kovassa nousussa on arvioitava, voidaanko rakentamista aikatauluttaa uudelleen ottaen vallitseva suhdanne huomioon. Haluamme myös korostaa ammattitaitoisen suunnittelun ja talousseurannan merkitystä hankkeiden onnistumisen takeena.

Meneillään oleva energiamurros vaikuttaa merkittävästi ALVA- yhtiön toimintaan.  Osinkojen määrä tulee pitää tasolla, joka mahdollistaa meille strategisesti ja taloudellisesti tärkeän yhtiön kehittämisen mm. hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti.

Joukkoliikenteen matkustajamääriä tulee kasvattaa ja kannustaa kuntalaisia kestävän liikkumisen piiriin, aivan kuten maakuntalehtemme ansiokkaasti totesi pääkirjoituksessaan 6.11. Tekemällä yhdessä vastuullisia päätöksiä turvaamme kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja vahvistamme Jyväskylän elinvoimaa kestävästi.

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021