Jyväskylän kaupunginhallitus päätti keskeyttää 16.12.2019/242 käynnistämänsä selvitystyön Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myymisestä. Kaupunginhallitus otti asian pöydältä käsiteltäväksi kokouksessaan 10.2.2020.

Jyväskylän kaupunginhallitus käynnisti 16.12.2019/242 Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myynnin selvityksen. Tavoitteeksi yritysjärjestelylle asetettiin pitkäaikaisen ja ammattimaisen vähemmistöomistajakumppanin mukaantulo yhtiöön, pääomien kierrätys kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi sekä energia- ja vesitoimialan murroksen tunnistaminen ja siihen liittyvien riskien hajauttaminen. Yritysjärjestelylle asetettiin reunaehtoja, joista keskeisin oli kaupungin enemmistöomistuksen säilyttäminen omistajaohjauksen, kohtuullisen hinnoittelun, toimintaedellytysten ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi.

Valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei mahdollisella vähemmistöosuuden myyntiesityksellä ole edellytyksiä menestyä Jyväskylän kaupungin päätöksenteossa. Asiasta on keskusteltu selvityksen tekemiseen sitoutuneiden valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa ja todettu yhdessä, että myyntiselvitystä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvityksen jatkaminen sitoisi merkittävästi Jyväskylän kaupungin ja Alva-yhtiöt Oy:n resursseja, eikä myyntiselvityksen jatkovalmistelusta ole enää saatavissa prosessin etenemisen tai päätöksenteon kannalta tarvittavaa lisäinformaatiota. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen avoimen tarjouskilpailun käynnistäminen helmikuussa sitoisi myös vähemmistöosakkuudesta kiinnostuneiden ostajatahojen aikaa ja resursseja.

Jyväskylän kaupunki tulee jatkamaan aktiivista omistajapolitiikkaa ja selvittää jatkossakin erilaisia keinoja vahvistaakseen Alva-yhtiöiden kannattavan liiketoiminnan perusteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvityksen taustalla olevat perusteet energia- ja vesitoimialan murroksesta ja riskeistä ovat edelleen olemassa.

Jyväskylän kaupungin neuvonantajaksi yritysjärjestelyyn valittiin hankintamenettelyn perusteella kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen antanut KPMG Oy Ab.

Selvitystyön tuloksena Jyväskylän kaupunki on saanut vaihtoehtotarkasteluja yhtiön omistusjärjestelyistä ja niihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä, arvonmäärityksen sekä markkinainformaation vesi- ja energiatoimialalla tehdyistä yritysjärjestelyistä, arvostustasoista sekä kartoituksen Alva-yhtiöt Oy:n mahdollisista kumppaneista. Selvitystyöstä kaupungille on aiheutunut kustannuksia 50.000 euroa syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään Alva-yhtiöt Oy:n omistajapolitiikan ja kehitystyön tukena jatkossa.

 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, puh. 050 554 7167

kaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 336 2819

talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, puh. 050 599 9545