Leena Lyytinen.

Vuoden 2020 talousarviota on valmisteltu mielenkiintoisessa tilanteessa. Kuluva vuosi on ollut monin tavoin haastava kuntatalouden näkökulmasta, mikä on vaikeuttanut muun muassa verotuloarvion tekemistä tulevalle vuodelle. Haasteista huolimatta kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden yhteistyönä pääsemme tekemään talousarvion, jossa kaupungin talous pysyy tasapainossa.

Vihreä valtuustoryhmä on kokonaisuuteen tyytyväinen. Kaupungin elinvoimaa ja valtakunnallista asemaa vahvistetaan usealla eri sektorilla ja työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen mahdollistaa osaltaan pitkäaikaistyöttömyyden kääntämisen laskuun. Talousarvion toiminnalliseen päälinjaan lisätty kirjaus kestävästä kaupunkipolitiikasta on nyt paremmin linjassa kaupunkistrategiamme kärkien kanssa. MAL-sopimuksen sisältötavoitteilla tuetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemistä sekä asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä. Resurssiviisausohjelma on päivitetty ja tätä ohjelmaa toteutetaan jatkossa suunnitelmallisesti toimenpideohjelman mukaisesti. 

Joukkoliikenteen osalta Vihreä valtuustoryhmä olisi toivonut vielä kunnianhimoisempaa kirjausta. Hyväksymme kuitenkin nykyiset kirjaukset. Jatkossa linja-autolinjojen kilpailutuksessa siirrytään vähäpäästöiseen käyttövoimaan ja tätä muutosta tervehdimme ilolla. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että pyöräilynedistämisohjelman tavoitteille laaditaan viimeinkin vuosittain seurattavat laadulliset ja määrälliset mittarit. Tämä talousarvio vahvistaa merkittävästi joukkoliikennettä ja mahdollistaa näin entistä ilmastoystävällisempiä ja monipuolisempia liikkumisvaihtoehtoja jyväskyläläisille.

Kasvavassa kaupungissa myös palveluiden tarve lisääntyy. Vihreä valtuustoryhmä on nostanut toistuvasti esiin tarpeen tarkastella koko palvelujärjestelmää uudenlaisella tavalla. Emme voi vuosi vuodelta lisätä pelkästään resursseja eri toimialoille, ellei toiminnan vaikuttavuutta ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä arvioida jatkuvana prosessina. Vuoden 2020 talousarviossa on nyt näkyvissä ensimmäiset toimintakulttuurin muutokset. Tulevana vuonna palvelujen vaikuttavuutta tarkastellaan poikkihallinnollisesti, asiakaslähtöisesti ja monialaisesti. Käynnistämme luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä johdetun ohjelmatyön, jonka ensimmäisessä vaiheessa keskitymme kaupunkistrategian kärkiin ”Resurssien viisas käyttö” sekä ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat”. Ensi kevään aikana ohjelmatyötä laajennetaan ja tarkastellaan myös muiden strategian kärkien tavoitteiden johtaminen.   

Oleellisena osana palvelujärjestelmän kehittämistä on Jyväskylän kaupunki työnantajana. Erityisesti kasvun ja oppimisen sekä perusturvan toimialoilla merkittävä osa työstä perustuu vuorovaikutukseen, jolloin henkilöstön hyvinvoinnin merkitys korostuu. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen korkealla tasolla ja tavoitteena on kääntää poissaolojen määrä laskuun. Tulevana vuonna selkiytetään työnjakoja, vastuita ja tehtävänkuvia sekä kehitetään lähijohtamista. Henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä hyvinvointi lisää tuottavuutta ja tekee kaupungistamme kaikin tavoin houkuttelevan paikan asua ja tehdä työtä. 

Hyvät valtuutetut, menomme kasvavat lähes 3% vuonna 2020. Osa menokasvusta johtuu kasvavan kaupungin tarpeista ja Jyväskylän demografisesta kehityksestä. On aivan selvää, että meidän on kyettävä laatimaan jatkossa talousarvioita, joissa emme rahoita käyttötalouttamme osingoilla ja kertaluontoisilla kikkailuilla. Meidän tulee jo nyt katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja satsata aidosti vaikuttavaan toimintaan. Pelkät leikkauslistat ilman ilmiölähtöistä, poikkihallinnollista tarkastelua, eivät tuo toivottua lopputulosta. Albert Einsteinin mukaan hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia. Tätä sitaattia käytettiin reilu viikko sitten sivistyslautakunnan iltakoulussa, jossa saimme infopläjäyksen seudullisesta Jopo-hankkeesta. Jyväskylässä kaikki eivät saaneet viime vuonna peruskoulun päättötodistusta, mutta Jopo-ryhmästä sen saa jokainen, koska siellä asioita tehdään toisenlaisella tavalla.

Vuoden 2020 talousarviossa otamme nyt ensimmäisiä askeleitamme poispäin tuosta Einsteinin määrittelemästä hulluudesta. Olemme huomanneet, että nuorisopalvelumme ovat siiloutuneet ja kahdella toimialalla tehdään päällekkäistä työtä, vailla keskinäistä vuoropuhelua. Samaan aikaan osa nuoristamme on tippunut turvaverkkojen läpi. Nuorisopalvelujen prosessien uudistaminen poikkihallinnolliseksi on monin tavoin ilmiölähtöisen budjetoinnin periaatteita noudattava uudistus, joka tulee jalkauttaa kaikkialle toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Hyvät valtuutetut, ensi vuoden aikana pääsemme uudistamaan talousarvioprosessiamme joustavammaksi ja kevyemmäksi. Meidän tulee kyetä tehostamaan toimintaamme kaikkialla ja siirrettävä euromääräisten panostusten painopistettä ehkäiseviin ja vaikuttaviin toimenpiteisiin.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitän muita ryhmiä ja viranhaltijoita asiallisesta ja yhteistyökykyisestä ilmapiiristä talousarviovalmistelussa. Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaupunginhallitusta tehdystä työstä ja hyväksyy esityksen vuoden 2020 talousarvioksi.

[Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajan Leena Lyytisen pitämä ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän v. 2020 talousarvion käsittelyssä 25.11.2019]