Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitos tarkastuslautakunnalle tehdystä työstä ja kaupunginhallitukselle vastauksista.

Edellisellä valtuustokaudella Jyväskylässä tehtiin mittavia sopeuttamistoimia ja talous saatiin tasapainoon. Talouden tasapainon ja laadukkaan palvelutason ylläpitäminen on kuitenkin haastavaa. Vuodesta 2018 alkaen olemme satsanneet lapsiin ja nuoriin, mikä näkyy lyhyellä aikavälillä yleisten kustannusten ja erityisesti palveluverkosta johtuvien kustannusten suhteellisena kasvuna. Kuluvana ja tulevana vuonna kustannukset eivät vielä käänny näiltä osin laskuun, mikä haastaa meitä etsimään toisenlaisia keinoja talouden tasapainon ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota perusopetuksen pääomakustannuksiin ja syystä. Asia on keskusteluttanut ja käsitys on usein se, että sisäiset vuokrat syövät liian suuren osan käyttötalousmenoista, vaikka asia ei ole suoraan näin. Tästä huolimatta on erinomaisen hyvä asia, että Tilapalvelut tekee benchmark-selvitystä verrokkikaupunkien toimitilahankkeiden kustannustasosta. Mikäli saisimme Jyväskylässä parannettua kustannustehokkuutta edes hieman, voitaisiin tästä saada säästöjä pitkällä aikavälillä.

Arviointikertomuksessa arvioitiin hyvin valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita, joista merkittävä osa jäi kuitenkin toteutumatta. Jatkossa viranhaltijoiden ja lautakuntien tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen, että tavoitteet tehdään realistisiksi, mutta riittävän kunnianhimoisiksi. Tavoitteiden toteutumisen valvomiseen tulee myös kiinnittää huomiota jo kyseisen vuoden aikana.

Hyvin laadittu tavoitteisto paljastaa epäkohtia. Yksi esimerkki tästä on tavoite siitä, että kaikki jyväskyläläiset nuoret saavat peruskoulun päättötodistuksen. Vuonna 2018 2% nuorista, eli keskimäärin joka toiselta luokalta yksi nuori, jäi ilman päättötodistusta. Palveluverkostoissa tulee panostaa saumattomaan yhteistyöhön ja ennaltaehkäisyyn neuvolasta alkaen. Sivistyksen toimialalla osa kustannusten nousua liittyy lasten ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin ja moninaisiin ongelmiin, eikä niitä voi ratkoa vain yhdellä toimialalla.

Palveluiden järjestäminen on kunnan keskeinen tehtävä ja sitä on mitattava. Palveluverkoston vaikuttavuuden arvioinnissa kokonaisuuden hahmottaminen vaatii kuitenkin entistä parempia mittareita sekä tulosten ristiintaulukointia. On myös kehitettävä hallinnonalat ylittäviä arviointimalleja.

Hyvät valtuutetut, arviointikertomuksen merkitys ja vaikuttavuus konkretisoituu siinä, kuinka me valtuutetut sitä käytämme. Voimme tyytyä keskustelemaan esiin nousseista havainnoista yleisellä tasolla tai käyttää sitä aidosti osana talousarvion laadintaprosessia. Taloustilanteen kiristyessä arvojen merkitys kasvaa ja nuo arvot löytyvät kaupunkistrategiasta. Arviointikertomuksen huomiot ja kaupunginhallituksen vastaukset tukevat käsitystä siitä, että toimimme strategiamme mukaisesti. Suunta on oikea, mutta keinojen vaikuttavuuteen tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota.

[Vihreän ryhmän puheenvuoro v. 2018 arviointikertomuksesta 30.9.2019]