Olemme yhdessä ilmaisseet vahvan tahtotilamme lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin puuttumisesta sekä hallinnonalat ylittävän yhteistyön lisäämisestä Jyväskylän palveluissa. On hienoa huomata, että asiaan on tartuttu ja palveluita pyritään kehittämään. Kuitenkin edelleen on nähtävissä siiloutumista sekä palveluiden pirstaleisuutta. Tähän tulee kiinnittää huomiota entistä ponnekkaammin, jotta palvelujen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus paranee.

Hyvinvointikertomuksessa todetaan, että erityisesti työelämävalmennuksessa on kiinnitetty huomiota nuorten tunnistamattomien (oppimisen) vaikeuksien selvittelyyn. Pääosa nuorten pulmista liittyy neuropsykiatrisiin vaikeuksiin. Neuropsykiatrisilla vaikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja autisminkirjon häiriöitä. Näihin voi liittyä ahdistusta, masennusta ja muita psykiatrisia vaikeuksia. Hyvinvointikertomuksen mukaan nuoren aikuisen on melko mahdotonta päästä täällä neuropsykiatrisiin tutkimuksiin, vaikka oirekuva olisi selkeä. Ongelmat pääsevät siis kasaantumaan siiloutumisen ja hitaan tai olemattoman tuen piiriin pääsyn vuoksi.

Huomionarvoista on, että nämä vaikeudet ovat tunnistettavissa jo lapsen tullessa varhaiskasvatukseen. On selvää, että mitä varhaisemmassa vaiheessa vaikeudet tunnistetaan, sitä helpommin ja pienemmillä resursseilla niihin on mahdollista puuttua ja tarjota lapselle yksilöllisesti räätälöity tuki. Meillä ei ole varaa jättää tätä työtä tekemättä. Neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät muun muassa eriasteisina toiminnanohjauksen ja muistin ongelmina. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi tarvitsee huomattavan paljon aikuisen tukea päivittäisessä toiminnassaan, mikä heijastuu herkästi koko lapsiryhmään. Kun yksi lapsi vie yhden aikuisen, jää muu ryhmä pahimmassa tapauksessa kokonaan ilman aikuista tai kahdelle aikuiselle mitoitettu ryhmä yhden aikuisen varaan. Tämä on nykypäivän arkea.

Luonnollisesti on tärkeää, että nuorten palveluissa tunnistettuihin haasteisiin puututaan viipymättä, mutta kuten hyvinvointikertomuksessakin todetaan, lapsen tulee saada tarvitsemansa tuki jo ennen kouluikää.  

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 kaupungin hyvinvointikertomuksesta]