Hyvän elämän tarjoaminen jokaiselle lapselle on laajasti jaettu yhteiskunnallinen tavoite. Tästä huolimatta palvelut tai tuki eivät aina tavoita ajoissa.  

Hyvinvointikertomuksesta selviää, että Jyväskylässä lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta, mutta uusien alkaneiden lastensuojelun asiakkuuksien määrä kasvoi yli 19 %. Kuitenkin lastensuojelun avohuollossa asiakkaiden kokonaismäärät kokonaisuutena laskivat.

Tuore hallitus on päättänyt säätää asteittain kiristyvän vähimmäismitoituksen lastensuojelun henkilöstöön niin, että mitoitus on 30 lasta yhtä sosiaalityön ammattilaista kohden. Tähän mennään asteittain, siten että vuonna 2022 mitoitus on 35 asiakasta.

Lastensuojelu yksin ei pysty vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Jyväskylässä tuleekin panostaa entistä enemmän erityistä tukea tarvitsevien moniammatillisiin palveluihin.

Viimeaikainen keskustelu on liittynyt suurelta osin vanhusten pitkäaikaishoitoon ja hoivaan. Uusi hallitus on päättänyt päivittää vanhuspalvelulain. Tiekartta hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) on laadittu.

Henkilöstömäärän lisäys toteutetaan asteittain käynnistämällä tavoitteellinen kehittämisohjelma, jolla rahoitetaan polkua kohti uskottavaa ja riittävän hoivan turvaavaa mitoitusta. Vanhuspalvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen halutaan panostaa. Tämä on hyvä asia myös Jyväskylän näkökulmasta.

Jyväskylä on sijoittunut vanhuspalvelujen valtakunnallisessa vertailussa hyvin ja kaupungin yhteistyö AVI:n kanssa on ollut sujuvaa. On kuitenkin huomioitava, että eliniän pidentyessä palveluiden tarve kasvaa entisestään ja tähän tulee myös meidän varautua.

Jyväskylässä on tehty hyvää kehitystyötä palvelujen paremman saavutettavuuden suhteen. Tätä työtä meidän tulee jatkaa. Palveluja on kehitettävä entistä asiakaslähtöisemmin ja kuntalaisten erilaisia tarpeita huomioon ottavasti.

Palveluihin panostaminen on kestävään hyvinvointiin panostamista.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 10.6.2019 kaupungin hyvinvointikertomuksesta]