Perusopetuksen palveluverkkosuunnittelussa ollaan monilta osin hyvällä tiellä. Päiväkotikouluihin ja yhtenäiskouluihin perustuva kouluverkko luo mahdollisuuksia pedagogisesti perusteltavaan joustavuuteen. Erityisesti 5-8 -vuotiaiden lasten osalta on erittäin myönteistä, että oppimisympäristöjä voidaan rakentaa tulevaisuudessa yhä paremmin lasten yksilölliset erot ja kehitysvaiheet huomioiden. Tätä suuntausta tulee tukea ja varmistaa riittävät resurssit laadukkaan ja yksilöllisen opinpolun varmistamiseksi.

Leena Lyytinen.

Palveluverkkosuunnitelma herättää kuitenkin myös huolta. Esimerkiksi Läntisen Palokan tilanne on puhututtanut tällä valtuustokaudella melkoisen paljon. Lapsiperheiden suosimalla alueella sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tilakapasiteetti on riittämätön. Savulahden päiväkotikoulu tuo kauan odotettua helpotusta tilanteeseen, mutta kuinka kauan? Mannisenmäen perheille kaupattiin tontteja kertoen Mankolan yhtenäiskoulun olevan alueen lähikoulu, mutta tilakapasiteetista johtuen ainoastaan Mannilan lapset pääsevät aloittamaan opinpolkunsa Mankolassa. Keski-Palokan koulussa lapset aloittavat opinpolkunsa 25 lapsen ryhmissä ja tilankäyttö on jatkuvasti punaisella. Muutaman kilometrin päässä Savulahden päiväkotikoulu aloittaa sitä vastoin vajaalla, sillä Saarenmaan koulun säilyttämisen myötä oppilasryhmiä ei saada täytettyä.

Läntisen Palokan esimerkki osoittaa, että jyväskyläläisillä lapsilla on kovin vaihtelevat olosuhteet opinpoluillaan. Ruuhkaisilla alueilla ryhmäkoot paisuvat kohtuuttoman suuriksi paitsi lasten myös opettajien näkökulmasta. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, eivätkä suuret ryhmäkoot ainakaan edesauta ongelmiin puuttumisessa. Opettajien työaikaa kuluu saadun palautteen perusteella liian usein mm. vaikeista käyttäytymis- tai neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten kanssa, jolloin osa oppilaista jää vähemmälle huomiolle.

Jatkossa meidän tulee voida kiinnittää entistä enemmän huomiota pienten oppilaiden ryhmäkokoihin ja varmistaa riittävä moniammatillinen henkilöstöresurssi jokaisella alueella. Hallinnonalat ylittävää työtä on nyt käynnistetty ja toivon pikaisella aikataululla konkreettisia esityksiä siitä, kuinka ongelmiin puututaan. Nyt käsittelyssä on kouluverkko, mutta on ymmärrettävä, että määrittelemämme tila- ja verkkoratkaisut luovat raamit myös muulle toiminnalle. Kyse ei ole ainoastaan asuinalueiden kasvuennusteista, vaan ennen muuta siitä, millaisia luovia ja vaikuttavia mahdollisuuksia kouluverkko eri alueilla mahdollistaa. Punaisella vilkkuvat alueet tulee ottaa erityistarkasteluun myös näiltä osin.

[Puheenvuoro perusopetuksen palveluverkosta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 13.5.2019]