Valtuustoaloitteemme tavoitteena oli, että Jyväskylän kaupunki tarttuisi aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoveista aiheutuvien ympäristöhaittojen ja -riskien ehkäisemiseen. Aloitteen vastauksessa on käyty läpi niitä toiminnan paikkoja, joissa kaupunki voi ja aikoo torjua mikromuovien pääsyä ympäristöön.

Vastauksen mukaan Jyväskylässä on käynnissä useita hulevesien hallintaan keskittyviä projekteja, joissa kokeillaan uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä ja jotka osaltaan vähentävät mikromuovien pääsyä vesistöihin.

Katujen rakentamisessa ja hoidossa seurataan menetelmien ja materiaalien kehitystä ja otetaan uusia tapoja käyttöön mahdollisuuksien mukaan liikenteen mikromuovien vähentämiseksi. Tässä kohtaa voisi mainita, että myös liikennesuunnittelulla ja kestävien kulkumuotojen edistämisellä voidaan vaikuttaa liikenteen mikromuovien syntyyn.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus on juuri valmistumassa ja kaupunki on käynnistämässä selvityksen jäteveden ja jätevesilietteen mikromuovipitoisuuksista yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tämä on erinomaisen hyvä uutinen.

Kotitalouksien muovipakkauksien keräystä Jyväskylän alueella lisätään, mikä on myös hyvä asia.

Vastauksen mukaan mikromuovit myös huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin hankinnoissa, esimerkiksi pesulapalveluiden hankinnassa asiaan on jo kiinnitetty huomiota. Hankinnoissa voidaan kiinnittää huomiota myös pakkausten materiaaleihin sekä niiden ja tuotteiden kierrätettävyyteen. – Tästä esimerkkinä voinee sanoa, että täälläkin salissa aikaisemmin käytetyt muoviset kertakäyttökupit on nyt vaihdettu täysin muovittomiin kartonkisiin, jotka voidaan kierrättää. Parempi vaihtoehto silloin, kun pestävät astiat eivät ole vaihtoehto ja juotavaa halutaan kuitenkin asettaa tarjolle.

Harmillisesti tästä vastauksesta puuttuu katupölyn sisältämien mikromuovien hallinta, eli käytännössä katujen puhdistus ja siivotun hiekoitushiekan loppusijoitus ja lumenkaatopaikat. Näiden sijainnilla ja kokonaisvaltaisella hulevesisuunnittelulla on merkitystä mikromuovien päätymisessä ympäristöön.

Lisäksi mikromuovien yhdeksi päästölähteeksi on havaittu urheilukenttien tekonurmet, joten näiden materiaalivalinnoilla ja hulevesisuunnittelulla on väliä.

Aloite lienee kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Mikromuovien syntyä ja leviämistä torjutaan useilla eri toimenpiteillä kaupungin toimesta, mikä tulee ilmi vastauksesta.

Yksi vastauksen puute on kuitenkin vaikuttavuuden arviointi. Toivottavaa olisi, että tehtyjä toimenpiteitä myös seurattaisiin, jolloin sanapari ”mahdollisuuksien mukaan” konkretisoituisi. Kiitos.

[Puheenvuoro valtuustoaloitteeseen mikromuovista aiheutuneiden ympäristöhaittojen ehkäisemikseksi 10.12.2018]