Ilona Helle.

Kaupunginjohtaja on tehnyt oman esityksensä Jyväskylän kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019. Sen mukaan kaupungin talous on tasapainossa jo neljättä vuotta peräkkäin, vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on ylijäämäinen. Kunta- ja kiinteistöveroprosentteja kaupunginjohtajan esitys ei korottaisi vuonna 2019. Tämä on hyvä ja Vihreä valtuustoryhmä on veroprosenteista samaa mieltä.

Kasvavan kaupungin investointitahti on kova. Investointibudjetti on vuosikatteeseenkin suhteutettuna suuri jo tänä vuonna, ja tulee olemaan sitä myös vuonna 2019 ja todennäköisesti sitäkin seuraavina vuosina. Investoinnit varsinkin lasten ja nuorten osalta kouluihin ja päiväkoteihin ovat kuitenkin välttämättömiä ja vaikeaa olisi jättää toteuttamatta muitakaan investointeja, esimerkiksi kunnallistekniikan osalta.

Palvelutason säilyttäminen ennallaan kasvavassa kaupungissa on haasteellista menotarpeiden lisääntyessä väestönkasvun ja ikääntymisen seurauksena. Kaupunginjohtajan esitys on palveluiden kannalta kuitenkin huomattavasti parempi kuin toimialoille keväällä asetettu raami ja lautakuntien esityksiin on tässä kaupunginjohtajan esityksessä vastattu osittain hyvinkin. Täytyy kuitenkin todeta, että esityksen tulolisäykset perustuvat osittain kertaluonteisiin rahoituslähteisiin, ja tähän tulee kiinnittää huomiota seuraavissa budjettivalmisteluissa.

Palveluiden kannalta ilahduttavaa on, että jo aikaisemmin keskusteluissa esiin nostettuihin asioihin on nyt panostettu. Erityisesti lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin on lisätty henkilöstöresursseja, nuorten palveluverkostoa esitetään vahvistettavaksi ja nuorisopalvelujen ennalta-ehkäisevää toimintaa lisätään. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on päätetty tiivistää, mikä on erinomaista. Toivottavasti prosessien ja toimintojen tehostaminen sekä resurssien lisäykset näkyvät tulevaisuudessa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvuna sekä korjaavien palveluiden vähenevinä tarpeina.

Puutteita toki tässä esityksessä vielä on, ja erityisesti juuri lasten ja nuorten kohdalla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että kasvun ja oppimisen palveluihin kohdistettu yhden miljoonan sopeutustarve on ongelmallinen. On vaikea löytää säästökohteita, joista voitaisiin ottaa heikentämättä opetuksen määrää tai oppimisympäristön laatua. Toinen kynnyskysymys on, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta ei esitetä poistettavaksi. Tämä vuonna 2016 voimaan tullut rajaus on lapsivaikutusten arvioinnin perusteella ollut huono lasten yhdenvertaisuuden kannalta ja lisännyt perheiden eriarvoisuutta. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa 1.8.2019 alkaen.

Myös perusturvan toimialalla on kaupunginjohtajan esityksen ulkopuolelle jäänyt lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden lisätarpeita, joita Vihreän valtuustoryhmän on vaikea ohittaa. Esimerkiksi perheiden ennalta ehkäisevistä sosiaali- ja terveyspalveluista on lautakunnan esityksestä leikattu yhteensä yli 200 000 euroa sisältäen muun muassa perhetyöntekijöiden ja perhekeskustyöntekijöiden palkkausresursseja sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan määrärahoja. Toisaalta myös vanhuspalveluihin tarvittavasta lisärahoituksesta on budjetin ulkopuolelle jäänyt lähes saman verran. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että näitä määrärahoja voitaisiin vielä lisätä vuoden 2019 budjettiin.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta odotamme mielenkiinnolla ensi vuonna valmistuvaa kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelmaa ja sen osoittamia investointitarpeita, aikataulutusta ja ratkaisuehdotuksia. Toivottavasti jo vuoden 2020 budjettikeskustelussa puhumme Musiikkisalin rakentamisesta ja olemassa olevien kulttuurilaitostemme peruskorjauksista.

Kaupunkirakenteen osalta on hyvä, että maa- ja vesialueiden investointeihin on voitu esittää lautakunnan osoittama lisärahoituksen tarve. Huomionarvoista on myös, että katuverkoston korjausvelkaa pystytään vihdoin pienentämään ensi vuonna. Harmillista on, että joukkoliikenteen kuukausiliput ovat opiskelijakaupungiksi profiloituvassa Jyväskylässä verrokkikaupunkeja selvästi korkeammat. Lippuhintojen alentaminen olisi olennaista niin joukkoliikenteen käyttäjien kuin myös kaupunkistrategiamme toteuttamisen kannalta.

Lisärahoituksen mahdollisuuksia tullaan etsimään ja menojen karsimista pohditaan nyt toden teolla ennen kaupunginhallituksen seminaaria. Toivottavasti hyvässä hengessä muiden ryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeää olisi löytää myös ne paikat, missä voitaisiin vielä tiivistää yhteistyötä eri toimialojen välillä, miettiä missä prosessit toimivat ja missä eivät, ja saada sitäkin kautta aikaan tuloksellisuutta ja toimintamenojen kasvun hidastumista.

[Ryhmäpuheenvuoro JKL:n v. 2019 talousarvioesitykseen 29.10.2018]