Vuosi 2017 meni Jyväskylän kaupungin taloudessa hyvin. Verotuloja kertyi odotettua enemmän, asukasluku ja elinvoima jatkoi kasvuaan, työttömyys aleni vihdoinkin, vuosikate oli poistoja suurempi, velkaantuminen väheni ja tilinpäätös oli ylijäämäinen.  Jyväskylä pärjää nyt vertailukaupunkien joukossa hyvin kaikilla mittarilla ja talous on tasapainossa.

Vihreä ryhmä haluaa nostaa esiin kaupunkirakenteen monin paikoin ilahduttavat kehityssuunnat vaikka palvelualueella onkin ollut pulaa henkilöstöstä. Kaavoitus on mahdollistanut asuntorakentaminen jatkumisen vilkkaana ja painottumisen uusiin viihtyisiin kerrostaloihin olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentämään. Kankaan uusi asuinalue on edistynyt ja sen vieressä virtaavalle Tourujoelle ollaan palauttamassa sen arvo. Kehä Vihreä on hieno kaupunkiluontohanke, joka lisää Jyväskylän viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi viheralueiden liittyminen toisiinsa mahdollistaa myös luonnon eläimille turvallisen liikkumisen kaupunkialueella. Viime vuonna Jyväskylä osallistui myös luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan ja perusti kuusi uutta luonnonsuojelualuetta. Myös joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet ja pyöräilyn olosuhteita on systemaattisesti parannettu.

Vihreä ryhmä haluaa kuitenkin kiinnittää tilinpäätöksessä huomiota muutamaan huolestuttavaan asiaan, jotka jatkossa vaativat korjausta. Näistä ensimmäinen on lisääntyneet sairauspoissaolot erityisesti perusturvan toimialalla ja siellä kotihoidossa. Koko sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä on ollut kovan paineen alla kun kaikissa kunnissa, niin myös meillä, pidetään tiukkaa menokuria sote-uudistukseen valmistauduttaessa. Henkilöstötilinpäätöksestä käy ilmi, että sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä on tiukennettu. Samaan aikaan erikoissairaanhoidot kustannukset kasvoivat merkittävästi viime vuonna alkuperäisestä talousarviosta ja perusterveydenhoidon palvelut joutuivat tehostamaan omaa toimintaa erikoissairaanhoidon kustannuskasvun kattamiseksi.

Toinen huolestuttava asia on kulttuurin panostamisen väheneminen suhteutettuna kaupungin asukasluvun kasvuun. Toivottavasti uusi keskustavisio ja viime vuonna laaditun kulttuurisuunnitelman konkretisoituminen tuovat tähän parannusta.

Lastensuojelussa avohuollon palveluiden piirissä olevien lasten määrä on edellisestä vuodesta vähentynyt, samoin pienten lasten huostaanotot, mutta nuorten huostaanotot ja kodin ulkopuolelle sijoitukset ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Sosiaalipalveluissa on vahvistettu ehkäiseviä ja varhaisia perheitä auttavia palveluja ja tätä on syytä jatkaa myös tulevissa talousarvioissa. Samoin meidän on huolehdittava riittävistä resursseista kasvun ja oppimisen peruspalveluissa.

Vihreä ryhmä onnittelee virkamiehiä ja muuta henkilöstöä hyvästä tilinpäätöksestä ja hyväksyy omalta osaltaan tilivuoden 2017 tilinpäätöksen ja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

[Vihreä ryhmäpuhe Jyväskylän kaupunginvaltuustossa vuoden 2017 tilinpäätöksestä 11.6.2018]