Hippos2020 –hanke on edennyt suunnitelmallisesti viime valtuustokaudella järjestetyn avoimen tarjouskilpailun, investorikumppaneiden valinnan ja neuvottelujen kautta tähän päivään, hankkeen käynnistämispäätökseen saakka. Edellinen valtuusto on myös hyväksynyt Hippoksen alueen kaavan, jolla on osaltaan asetettu tiettyjä reunaehtoja alueen käytölle.

Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Toimintamalli mahdollistaa Hippoksen alueelle kokonaisuuden, joka olisi kaupungin yksin vaikea toteuttaa. Toteutuessaan hanke tukisi kaupungin tavoitteita laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapalveluiden tuottamisessa eri käyttäjäryhmille, myös niille, joille liikunnan on katsottu erityisen tarpeelliseksi, kuten lapsille ja ikäihmisille. Hippokselle saataisiin uudet tilat nykyisille käyttäjille kuin myös muutamille kokonaan uusille lajeille ja harrastajille, kilpaurheilua, tutkimus- ja yritystoimintaa unohtamatta. Tässä on toki vielä yhteensovittamisen haasteita, jotta tiloista saadaan mahdollisimman monipuoliset ja eri liikunnan ja urheilun tasoille ja lajeille sopivat, mutta kuitenkin kustannustehokkaat.

Tänään hyväksyttävänä on raamit, joiden puitteissa voidaan edetä jatkoneuvotteluissa ja sopimusten laadinnassa. Jos nämä täällä tänään hyväksytään, on kaupunginhallituksen tulevilla päätöksillä iso merkitys: neuvoteltavista sopimuksista on tultava kaupungin edun mukaisia, konseptista on saatava kannattava ja käyttömaksut on oltava tasolla, joka ei sulje seuroja tai muita käyttäjäryhmiä pois Hippokselta. Jos valtuuston päätöksestä poiketaan, on asia tuotava uudelleen valtuustoon, matalalla kynnyksellä. Hippoksen toimintaa organisoivan management-yhtiön perustamisen osalta on mietittävä tarkkaan, mikä on kaupungin etu sen osalta, ja että yhtiö perustetaan aidosti ja avoimesti eri vaihtoehtoja selvittäen.

Kiitos valmistelijoille hankkeen tähänastisesta valmistelusta ja tiedottamisesta valtuutetuille, mielestäni olemme saaneet hyvin kysymyksiimme vastauksia. Tällä evästyksellä Vihreä valtuustoryhmä ei näe estettä hankkeen eteenpäin viemiselle.