Vihreän valtuustoryhmän pj Ilona Helle.

Vihreä valtuustoryhmä on käynyt lävitse kaupunginjohtajan talousarvioesityksen. Valtakunnallinen talouskasvu näkyy myös Jyväskylässä, työttömyys on laskenut ja verotulot ovat nousemassa. Talous on esityksen mukaan tasapainossa jo kolmantena vuonna peräkkäin, jos vuodet 2017 ja 2018 toteutuvat ennustetusti. Tämä on tietenkin hyvä asia. Tällä talousarvioesityksellä kunnallis- ja kiinteistöveroa ei nosteta ja palvelutaso pystytään pitämään verrattain hyvänä.

Toisaalta valtionosuuksien arvioidaan vähenevän ja käyttötalouden menot ovat Jyväskylässä olleet kasvavia.  Työllisyysaste ei myöskään ole noussut samassa suhteessa, kuin työttömien määrä on laskenut. Työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoito on keskeinen asia tulevaisuudessa ja tähän kaupungin omalla toiminnalla on merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa.

Riskienhallinnan osalta yleinen toimialojen ja liikelaitosten esiin nostama riski liittyy erityisesti sairauspoissaolojen hallintaan, toisaalta kasvavassa kaupungissa myös palvelutarpeeseen vastaaminen on haastavaa. Myös turvallisuus nousee esille. Ratkaisuksi esitetään mm. prosessien, suunnittelun ja johtamisen kehittämistä. Tähän vihreä ryhmä toivoo enemmän konkretiaa ja lisää toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Hyvä johtaminen ja työhyvinvointi näkyy suoraan myös tuottavuudessa, joten tässä on asia, johon on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Kasvava kaupunki näkyy investoinneissa, jotka ovat isoja tänä ja myös ensi vuonna. Talonrakentaminen on perusteltua, jotta palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan. Hyvin toteutetut, terveet koulut ja päiväkodit ovat tärkeitä myös hyvinvoinnin kannalta.

Sivistyksen toimialalla kaupunginjohtajan esitys säilyttää palvelutason melko hyvin, esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstömäärään lisäykset ovat erinomainen asia, mutta varhaiskasvatuksen osalta henkilöstön suhdeluvun nosto yhden suhde kahdeksaan heikentää varhaiskasvatuksen laatua eikä ole pedagogisesti perusteltua. Vihreä ryhmä ei voi hyväksyä esitettyä heikennystä. Vihreä ryhmä on tehnyt aloitteen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että asiasta laaditaan perusteellinen selvitys ja lapsivaikutusten arviointi toukokuun 2018 loppuun mennessä. Vihreä ryhmä edellyttää, että selvityksen perusteella ja sitä hyödyntäen varaudutaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden  palauttamiseen vuoden 2019 talousarviossa. Lisäksi huomautamme, että lasten iltapäivätoiminnan maksualennuksista ei ole mitään mainintaa talousarviosta luettavissa, tarkoittaako tämä sitä että näitä ei toteuteta? Maksualennukset edistävät lasten hyvinvointia, tasa-arvoa ja turvallisuutta ja ne tulisi toteuttaa. Myöskään perusopetuksen digitalisaation toteuttamiseen ja oppimateriaalien hankintaan osoitettu määräraha ei ole riittävää. Pystytäänkö tällä esityksellä esimerkiksi täyttämään opetussuunnitelman tavoitteet?

Perusturvan toimialan osalta lautakunnan yhteinen tahto oli ennaltaehkäiseviin ja varhaiseen tukeen ja puuttumiseen liittyviin palveluihin panostaminen. Tällä saralla kaupunginjohtajan tekemät vähennykset ovat prosentuaalisesti kuitenkin kaikkein suurimmat. Vihreällä ryhmällä on huoli erityisesti lasten ja nuorten kasvaneeseen psykiatriseen palvelutarpeeseen vastaamisesta. Lasten- ja nuorten psykiatrisen tuen palvelusetelin käyttöönotto ei yksin ole riittävä toimenpide. Oman palvelutuotannon kehittämiseen tulisi myös kiinnittää huomiota, saataisiinko säästöjä niiden kautta paremmin kuin ostopalveluiden, esimerkiksi lastenpsykiatrisen hoidon ja laitosmuotoisen perhekuntoutuksen osalta?  Vihreän ryhmän mielestä talousarviossa tulisi panostaa enemmän myös vanhusten kotihoitoon, erityisesti hoitajamitoitus pitäisi arvioida uudelleen.  Myös perhehoidon hoitajamitoitus ei esitetyssä muodossa vaikuta riittävältä ja kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluihin kohdistunut leikkaus on arveluttava.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta vihreät kannattavat kaupunginjohtajan esitystä laatia kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelma.  Tässä yhteydessä voidaan jatkaa myös musiikkisalin toimintakonseptin selvittämistä. Monen kulttuurin ja liikunnan toiminnan määrärahoja on hieman leikattu tai investointeja siirretty, vihreä ryhmä kysyykin, miten tämä suhtautuu strategiamme tavoitteisiin liikuntapääkaupungin imagon ja hyvinvoinnin osalta?  Suhteellisen pienillä rahoilla, esimerkiksi toiminta-avustuksilla, on kuitenkin suuri merkitys. Kulttuuri- ja liikunta-avustuksia on leikattu viime valtuustokaudella. Vihreä ryhmä esittää, että avustusten tasoa nostetaan.

Kaupunkirakenteen osalta hyvä asia on, että katuverkon korjausvelan kasvun hillitsemiseen on nyt osoitettu rahoitusta, mutta toisaalta esitetyllä määrärahalla ei pitkän ajan kuluessa syntynyttä korjausvelkaa voida vielä pienentää. Seuraavissa talousarvioissa tulisi varautua myös korjausvelan vähentämiseen. Resurssiviisauden strategiset linjaukset tulevat hyvin esiin kaupunkirakenteen toimialalla, kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistäminen. Pyöräilynedistämisohjelman tavoitteista tulee pitää kiinni ja toteuttaa sitä ohjelman mukaisesti. Joukkoliikenteen lippujen hintojen kehitys on ollut kaupunkilaisten kannalta hyvä, mutta niitä tulisi edelleen tarkastella erityisesti eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien kannalta.

Kaiken kaikkiaan edellisiä vuosia parempi yleinen taloussuhdanne näkyy läpi koko talousarvioesityksen: se sisältää toimialojen kannalta paljon myönteisiä asioita ja vastaa melko hyvin lautakuntien esityksiin. Vihreä ryhmä toivoo, että edellä mainittuihin asioihin kiinnitetään huomiota talousarvion jatkovalmistelussa.

[Ryhmäpuheenvuoro 30.10.2017 JKL:n talousarvion 2018 lähtetekeskustelussa Jyväskylän kaupunginvaltuustossa]