Suomessa on pitkään haettu mallia uudistukselle, jossa terveyspalveluille saadaan uusi kustannustehokas järjestämistapa – Vihreä ryhmä haluaa korostaa, että myös tässä nyt esitetyssä itsehallintomallissa täytyy mennä sote-uudistus edellä.  Vaarana on, että nyt yritetään liian montaa asiaa yhtä aikaa.

Jyväskylän ja myös Keski-Suomen kannalta esitetty malli toimii, mutta valtakunnallisesti itsehallintoalueita on esityksessä liikaa, niitä pitäisi olla vähemmän ja niiden pitäisi olla suurempia. Selkeämpi ja myös monin tavoin toiminnallisesti onnistuneempi kokonaisuus syntyisi, jos itsehallintoalueita perustettaisiin 10 – 12 kappaletta, joilla kaikilla olisi samantasoiset velvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Tällaisessa ratkaisussa saataisiin myös varmistettua, että itsehallintoalueiden taloudellinen kantokyky olisi riittävä kattavien ja yhdenvertaisten sote -palveluiden järjestämiseen. Alueet olisivat väestöpohjaltaan riittävän suuria.

Ratkaisu ei mielestämme ole selkeä. Tällä mallilla syntyy kolmenlaisia itsehallintoalueita: 12 kappaletta järjestää sote -palvelut vain omalla alueellaan, 3 kappaletta järjestää ne omalle ja naapurinsa alueelle ja 3 kappaletta turvautuu naapurin järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä tarkoittaa, ettei alkuperäinen tavoite jokaisen alueen kyvystä vastata itse sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista toteudu, vaan talouden kantokyvyn heikkoudesta johtuen eri alueet järjestävät jatkossakin palveluita eri tavoin. Hallinnollisesti ratkaisu on epäselvä, monimutkainen ja vaikeasti ohjattava.

Kantokyvyltään heikkojen itsehallintoalueiden perustaminen edellyttää melko massiivista tasausjärjestelmää eri alueiden välille, jotta kansalaisten yhdenvertaiset palvelut voidaan taata joka puolella maata. Tasausjärjestelmistä tulee helposti monimutkaisia, mikä on omiaan edelleen heikentämään järjestelmän hyväksyttävyyttä.

Sote -tehtävien siirto pois kuntien järjestämisvastuulta voi muodostaa ylimääräisen raja-aidan hyvinvoinnin edistämisen ja terveyspalvelujen väliin. Toisaalta asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen voi nähdä olevan joka tapauksessa kunnan ydintehtäviä. Hyvinvoinnin edistämisen on läpäistävä kunnan toimiala ja on tärkeää nähdä, kuinka hyvinvointia voidaan edistää laaja-alaisesti kulttuuripalveluista pyöräteihin.

Pidämme kuntien hyvinvointikatsauksia hyvänä keinona tuoda hyvinvoinninedistämistyö näkyviin. Kuntien, itsehallintoalueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välinen yhteistyö tulee rakentaa toimivaksi, sillä järjestöillä voi olla merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteistyön itsehallintoalueiden ja kuntien välillä tulee olla saumatonta. Jotta yhteistyö ja ylipäätään koko sote -uudistus voi toimia, on välttämätöntä turvata tiedonkulun sujuvuus ja ajantasaisuus eri toimijoiden välillä.

Hallituksen rratkaisuun liittyy olennaisesti myös linjaus valinnanvapaudesta. Tässä Vihreä ryhmä haluaa painottaa seuraavia asioita:

Ennen valinnanvapauden lisäämistä on purettava terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus. Valinnanvapauden laajentaminen ei saa lisätä kustannuksia eikä malli saa olla sellainen, jossa tuottajilla on rahoituksen suhteen ” piikki auki”. Lisäksi julkista terveydenhuoltoa ja erityisesti perusterveydenhuoltoa, tulee vahvistaa nykyisestä ennen valinnanvapauden laajentamista.

Valinnanvapauden tulee koskea pääsääntöisesti perusterveydenhuoltoa. Päällekkäisiä palveluja ei tule rakentaa vaativaan erikoissairaanhoitoon tai vaativaan sosiaalihuoltoon. Myös jatkossa on huolehdittava siitä, että julkista valtaa käytettäessä kaikki päätökset tehdään edelleen virkavastuulla.

Vihreät pitää erittäin tärkeänä, että itsehallintoalueilla päätöksiä pystytään tulevaisuudessa tekemään enemmän kuntarajat ylittäen. Tehtävien siirtäminen itsehallintoalueille myös vähentää kuntayhtymien tarvetta ja siirtää tärkeitä päätöksiä demokraattisen päätöksenteon alaisuuteen. On paljon toimialoja, joissa kunta on liian pieni toimija tai joissa asioita on kyettävä katsomaan yli kuntarajojen.

Ensi alkuun pelkkä sote -tehtävien siirto kunnilta itsehallintoalueille on kuitenkin valtava ponnistus. Sote- ja aluehallintouudistuksia tehtävissä on välttämätöntä, ettei pidetä turhaa kiirettä. Tehtävien siirrot on tehtävä hallitusti ja suunnitelmallisesti ja siihen on varattava riittävästi aikaa.

 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto 25.1.2016

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro

Tuija Mäkinen

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden perusteiksi

ja SOTE -uudistuksen askelmerkeiksi