Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuija Mäkinen 30.11.2015 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa:

Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut talouden tasapainottamiseen ja taloussuunnitelman tavoitteisiin lisävelkaantumisen pysäyttämiseksi tämän valtuuskauden loppuun mennessä.

Hyväksymme vuoden 2016 talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet lukuun ottamatta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista. Pidämme periaatteellisesti tärkeänä pitää kiinni lapsen subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen silloinkin kun hänen vanhempansa eivät ole työssä tai opiskele. Haluamme myös korostaa, että perheille on tärkeää tarjota erilaisia perheen tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja.

Jostain syystä kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta toiminnalliset tavoitteet s. 99 ovat täsmälleen samoja kuin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnasta esitetyt tunnusluvut s. 102 eli oppilasmääriä, opetustuntien määriä ja ryhmäkokoja. Tavoitteiden pitäisi kuitenkin olla tavoitteellisia eikä kertoa olemassa olevasta tilanteesta. Tästä antaa paremman esimerkin Perusturvan toimialueen asettamat toiminnalliset tavoitteet s.80 ja 81, jotka kuvaavat ymmärrettävästi sitä mihin suuntaan toimintaa halutaan kehittää.

Muilta osin emme halua enempää eritellä talousarvion tavoitteita ja lukuja. Ikävänä tosiasiana joudumme toteamaan kiinteistöveron nousun lisäksi monien palvelumaksujen kallistumisen ja toisaalta indeksien jäädyttämisen. Maksut nouseva esimerkiksi päivähoidossa, lasten aamu- ja iltapäivähoidossa ja tulossa on myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia.

Vihreä ryhmä haluaa kiinnittää huomiota eurojen lisäksi myös toiminnan tavoitteellisuuteen. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa kaupunkistrategiassa resurssien viisas käyttö on nostettu yhdeksi strategian kolmesta kärjestä. Jyväskylä on myös viime toukokuussa liittynyt resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon ja laatinut resurssiviisauden tiekartan kohti  jätteetöntä ja päästötöntä, kestävää kaupunkia. Tiekartassa on asetettu tavoitteita viidellä eri kaistalla ja jäsennelty tavoitteita ajallisesti. Viime keväänä kaikki kaupungin eri toimialat ovat omassa prosessissaan etsineet ja tunnistaneet toimenpiteitä, joilla resurssiviisauden tavoitteita voidaan edistää. Lisäksi tämän talousarvionlaatimisen yhtenä ohjeena oli, että ”Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit”.

Jokainen toimiala onkin tunnollisesti kirjoittanut omat strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteensä. Näiden strategisten tavoitteiden tulee myös läpäistä kaikki toiminta. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toiminnan kuvauksessa on oleellinen lause s. 106: ”Palvelujen kehittäminen ja kohdentaminen on osa organisaation perustyötä”. Perusturvan toimialue ilmoittaa s.82 toteuttavansa resurssiviisauden tiekartan v. 2015-2016 sisältämät toimenpiteet. Toivottavasti myös sivistyksen ja kaupunkirakenteen toimialat toteuttavat sovitut toimenpiteet vaikka eivät ole asiasta erikseen maininneet.

Vihreän ryhmän keskusteluissa jouduimme toteamaan, että resurssiviisaus on ymmärretty monin paikoin eurojen käytön tehokkuudeksi. Kuitenkin resurssiviisaudessa keskeistä on myös ympäristökuormituksen vähentäminen, energiaratkaisut ja materiaalien kierrätys. Resurssiviisauteen sisältyy myös ilmastopoliittiset tavoitteet ja se pitää sisällään aikaisemman ilmasto-ohjelman toimenpiteet.

Monien resurssiviisaiden tavoitteiden edistäminen on kaupunkirakennepalveluiden ydintoimintaa. Tässä talousarviokirjassa  toimialue on listannut muutaman ison kehittämishankkeen, mutta olisimme toivoneet vielä lisää konkreettisuutta strategian kaikkien kolmen kärkiteeman osalta. Harmittavaa on, että tavoitteeksi ei ole nostettu pyöräilyn ja kevyen liikenteen edistämistä.

Resurssiviisaus tarkoittaa taitoa käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja, tiloja ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Tätä kannatamme lämpimästi ja toivomme kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden ja resurssiviisauden tiekartan vievän kaupunkimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään tulevaisuuteen.