Vihreä valtuustoryhmä on osaltaan paneutunut huolella kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.  Esitys on mielestämme kohtuullisen realistisella pohjalla ja siinä on varauduttu mm. toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun. Talousarvion toteutumiseen liittyy myös epävarmuustekijöitä, kuten hallitusohjelmassa linjattujen toimenpiteiden toteutuminen ja mahdolliset valtion taholta tulevat lisäleikkaukset kuntien tuloihin. Tiukan talouden aika tuskin päättyy vuoteen 2017. Näemmekin tärkeänä, että talouden pitkän aikavälin suunnittelua tehdään vielä nykyistä tarkemmin ja erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden pohjalta.

Olemme kiinteistöveroprosentin maltillisen korotuksen kannalla ja katsomme sen tasapuoliseksi ja tässä tilanteessa tarpeelliseksi toimenpiteeksi

Kannatamme sähköisten palveluiden kehittämistä, mutta samalla on huolehdittava että kaikki kuntalaiset ovat sähköisten palvelujen piirissä. Voidaanko yhteispalvelupisteissä tarjottavat palvelut tuottaa esimerkiksi perusopetuksen tiloja hyödyntäen? Entä voidaanko yhteispalvelupisteen toiminnot yhdistää monipalvelupisteeseen?

On hyvä, että kehittämistoimenpiteet palvelualoilla ja konsernihallinnossa on sidottu tiiviisti kaupunkistrategiaan. Toimenpiteitä on kuitenkin vielä tarkasteltava kriittisesti ja osin karsittavakin. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen ja siihen panostaminen on perusteltua. Pohdimme myös, onko elinkeinopolitiikan kehittämistoimenpiteiden suuntaaminen esitetyllä tavalla Kankaan, Hippoksen, keskustan ja uuden sairaalan varaan liian voimakkaasti kehittämistyötä näihin ympäristöihin rajaaja linjaus. Ehdottoman tärkeänä pidämme erilaisten lupaprosessien sujuvoittamista ja tarpeettoman byrokratian purkamista. Näiden asioiden tulisikin olla kehittämistoimenpiteiden kärjessä.

Kaupungin henkilöstökulut kasvavat edelleen. Yt -prosessin yhteydessä tarkasteltiin jo osin henkilöstön tehtävänkuvat ja osaaminen. Tätä työtä on jatkettava ja tehtävä rohkeasti tarvittavat muutokset osana tuottavuusohjelmaa. Suhtaudumme kriittisesti esitettyihin henkilöstölisäyksiin mm. osallisuusohjelman toteuttamiseen liittyen. Ensisijaisesti on arvioitava, voidaanko tehtäviä organisoida uudella tavalla. Toivomme, että tehtäviä ja voimavaroja tarkastellaan avoimesti ja, että mm. viestinnän resurssit eri toimialoilla arvioidaan uudelleen.

Resurssien viisaaseen käyttöön liittyen esitämme, että kaikki kehittämistyö kootaan kaupunkiorganisaatiossa samaan yksikköön. On erikoista, että samanaikaisesti kun sosiaali- ja terveyspalvelualueen kehittämisyksikkö purettiin, niin sivistyksen toimialalle sellainen perustettiin.

Haluamme Jyväskylän kaupungin yhdessä muiden kuntien kanssa vaikuttavan voimakkaammin työllisyyspalveluiden organisointiin valtakunnallisesti. Kuntien vastatessa yhä laajemmin pitkäaikaistyöttömyyden kustannusten hoidosta, tulee voimavarojen lisäksi myös keinojen ja niiden kohdentamisen olla kuntien päätettävissä.

Voimavarojen suuntaaminen oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin on edellytys toiminnan tehostumiselle. Sosiaali- ja terveystoimessa on ilahduttavan paljon tähän tavoitteeseen suuntaavia kehittämishankkeita. Hyvät käytänteet kokeilusta, mm. Korpilahden ja Tikkakosken avoterveydenhuollon toimintamallista on saatava myös omaan toimintaan viiveettä. Palveluiden järjestäminen omana toimintana on voitava perustella vaikuttavuudella ja laadulla. Muutosten toteuttaminen ja toimintakulttuurin uudistaminen tuntuu välillä tapahtuvan tuskastuttavan hitaasti.

Vanhuspalveluiden kustannukset ovat Jyväskylässä vertailukaupunkeja suuremmat. Kysymme voidaanko kustannuksia vähentää esimerkiksi hyödyntämällä hyväksi todettua palveluseteliä nykyistä enemmän?

Talousarviokirjan tulee lähtökohtaisesti sisältää se, mitä annetulla rahalla saadaan aikaan. Sivulla 85 todetaan, ettei talousarvio mahdollista mm. lastensuojelun indeksikorotuksia. Onko siis tarkoitus jättää indeksikorotukset tekemättä? Tämä ei liene todellinen vaihtoehto. Millä tavoin siis tähän kirjaukseen tulee päättäjien suhtautua?

Vihreä ryhmä esittää, että perusopetuksen tuntijako pidetään nykyisellään. Haluamme strategisen linjauksen mukaisesti turvata lasten hyvän oppimisen edellytykset.

Kaupunkirakenne-toimialan tavoitteisiin on kirjattu, että metsienhoito toteutetaan metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Kaupungilla ei kuitenkaan ole voimassaolevaa metsäsuunnitelmaa. Sellainen on tarpeen laatia.

Kaiken kaikkiaan talousarvioehdotus sisältää paljon myönteistä ja antaa hyvää suuntaa tulevalle vuodelle. Pienenä moitteena täytyy todeta, että kapulakielisyydestä ei ole kokonaan päästy ja joidenkin kirjausten osalta tulkinta jää lukijan tehtäväksi.

Olemme valmiit neuvottelemaan lisäesitysten kattamisesta talousarvion sisällä, jotta vuosikatetavoitteesta voidaan pitää kiinni.

Lopuksi totean, että jos Jyväskylä jotakin juuri nyt tarvitsee, niin tsemppihenkeä ja yhteistä tahtotilaa. Meillä on paljon hyvää ja moni asia hyvin. Myönteinen asenne tuo lisää henkistä ja ehkäpä materiaalistakin hyvinvointia. Voisi kuvitella esimerkiksi, että kotikaupungistaan ylpeä jyväskyläläinen haluaa pitää hyvää huolta ympäristöstään. Pelkästään ilkivallasta ja roskaamisesta aiheutuvilla kuluilla voitaisiin kustantaa monta viihtyisyyttä ja hyvinvointia lisäävää asiaa.

 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro, jonka piti Meri Lumela 26.10.2015 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa.