Aluksi kiitos tarkastuslautakunnalle ansiokkaasta arviointikertomuksesta. Lautakunta on tehnyt työnsä tarkasti nostaen keskusteluun keskeisiä ongelmakohtia. Vihreä ryhmä haluaa osaltaan evästää jatkotyötä seuraavin huomioin:

Vuosittain arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä on keskusteltu siitä millaisia tavoitteita toiminnalle asetetaan, miten tavoitteet ovat suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin ja millaisin mittarein tavoitteiden toteutumista mitataan. Näihin samoihin asioihin kiinnitetään huomiota myös nyt valmistuneessa vuoden 2014 arvioinnissa. Kehitystä toivottuun suuntaan on luvassa, kun tulevan vuoden talousarvion valmistelu sidotaan nyt alusta lähtien voimassa olevaan strategiaan. Kun voimavarat ovat nyt ja tulevina vuosina edelleen niukat, on meidän uskallettava tehdä rohkeasti myös valintoja. Napakat ja samalla kehittämiseen kannustavat, riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja oikeanlaiset mittarit auttavat tässä työssä, niukkenevien voimavarojen suuntaamisessa tuloksellisesti. Valmistelua on tehtävä yhteistyössä sekä virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä että erityisesti hyvässä ja avoimessa yhteistyössä eri toimialueiden kesken. Päällekkäiseen työhön tai sen synnyttämään kustannusten osaoptimointiin ei meillä ole varaa.

 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vanhusten kotihoidon kustannuksiin. Lautakunnalle annetussa vastauksessa todetaan, että palveluiden kustannusrakenteiden selvittämistyötä jatketaan. Näin on toimittava kaikilla toimialueilla ja eri tuotantomalleista saatavaa vertailutietoa on käytettävä valmistelun ja päätösten pohjana. On uskallettava kokeilla uusia malleja niin palveluiden järjestämisessä kuin tuottamisessakin. Huono työllisyystilanne on Jyväskylässä vaikea ongelma, joka vaikuttaa verotuloihin niitä vähentävästi. Työllisyyden lisäämiseksi onkin käytettävä kaikkia keinoja. Meidän on kaupunkina myös pyrittävä vaikuttamaan siihen, että nykyisiä varsin monimutkaisia järjestelmiä voidaan yksinkertaistaa ja siten madaltaa sekä työllistymisen että työllistämisen kynnystä.

Puuttumatta enempää yksittäisiin tarkastuslautakunnan havaintoihin voi todeta, että työtä riittää. Kaupunkiorganisaatio itsessään on hyvinkin ison yrityksen kokoluokkaa. Uskallan väittää, että hyvien käytänteiden hyödyntämisessä ja sallimisessa olemme vielä lapsen kengissä. Jäykät hierarkiat ja päätösvallan delegoinnin puute syövät työn tuottavuutta. Eilisen Hesarin Uraliitteen juttu työn tuottamattomuuden pulmista pätee varmasti osin myös Jyväskylässä. Tehdäänkö meillä oikeita ja tarpeellisia työtehtäviä ja hyödynnetäänkö ihmisten ammattitaitoa niissä tehtävissä, joihin heillä on koulutus. Klassinen, huono esimerkki jälkimmäisestä lienee lääkäri, jonka työajasta valtaosa kuluu muuhun, kuin potilaskontakteihin. Jutun lopussa oli myös lukijan tekemä mielenkiintoinen ehdotus kokouspotista, jossa kokouksen koollekutsujalta pelimerkit, eli kokouskiintiö vähenee pidettyjen kokousten, niiden keston ja osallistujien palkkakulujen mukaan. Olisiko meillä kokouskäytänteissä kehittämisen varaa? Kaiken kaikkiaan kirkastamalla perustehtävää ja karsimalla epäolennaisuuksia lisätään motivaatiota työn tekemiseen, palveluiden laatua ja varmasti myös henkilöstön hyvinvointia.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kertoo myös onnistumisista. Tärkeää on, että tiukassa tilanteessa taloutta on kyetty vakauttamaan. Rempallaan oleviin asioihin on käytävä rivakasti käsiksi, mutta samalla on tärkeää todeta ne monet asiat, jotka ovat hyvin ja toimivia. Jyväskylän elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja lisääminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Tarvitaan rakentavaa kritiikkiä ja avointa keskustelua epäkohdista, mutta myös yhteinen tahtotila kehittää tätä kaupunkia. Tahtotila, joka näkyy ja kuuluu hyvien asioiden sekä onnistumisten arvostamisena.

Arvoisa puheenjohtaja näillä huomioilla Vihreä ryhmä on valmis hyväksymään tilinpäätöksen 2014 ja myöntämään tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1 – 31.12.2014.