Ihan aluksi haluan lausua kiitokset strategiaa koostaneelle, välillä kovaäänisellekin, mutta erittäin hyvässä hengessä työtään tehneelle ryhmälle. Päätös yhdistää poliittisen ja virkamiesvalmistelun voimavarat työn joustavoittamiseksi, oli viisas. Nyt hyväksi koettua työtapaa kannattaa hyödyntää myös jatkossa. Tehdään siis yhdessä ja eri toimijat aktiivisesti osallistaen.

Visiolla erottaudutaan. Rohkeasti aikaansa edellä, on kunnianhimoinen tavoitetila. Jos tutkailee historiaa, eivät edelläkävijät ole aina saaneet osakseen suurta suosiota aikalaisiltaan. Ilman rohkeita edelläkävijöitä ei kuitenkaan uutta kokeilla, eikä tapahdu kehitystäkään. Kun resurssiniukkuuden ennustetaan edelleen jatkuvan ja samalla eriarvoistuminen lisääntyy ja terveyserot kasvavat, on jo kokeilluista keinoista; sopeuttamisesta ja karsimisesta siirryttävä rohkeasti uudella tavalla tekemiseen.

Strategia on mitä suurimmassa määrin johtamisen väline. Myös uudessa kuntalaissa strategian merkitystä korostetaan. Menestyminen tai kelkasta putoaminen on riippuvainen siitä osaammeko tulkita toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset riittävän syvällisesti ja toisaalta siitä kykenemmekö päätöksissämme katsomaan riittävän kauas eteenpäin. Uusia hankkeita ja päätösten vaikutuksia tulee ennakoida ja arvioida nyt päätettävien strategisten valintojen näkökulmasta. Hyvä strategia suuntaa kehittämistyötä, raamittaa taloutta ja mahdollistaa pitkäjänteisen päätöksenteon.

Osaaminen, koulutus, kulttuuri ja liikunta ovat meillä kiistattomia vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Toisaalta tekee mieli kysyä voidaanko vaikkapa ikääntyminen nähdä haasteen sijaan mahdollisuutena kehittää uusia innovaatiota ja yritystoimintaa ja vahvistaa elinvoimaa ja työllisyyttä, jotka ovat myös nyt ajassa olevia tärkeitä strategisia painotuksia. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa uuden teknologian ennakkoluuloton hyödyntäminen Kankaalle rakennettavissa älykodeissa.

Strategia konkretisoituu lautakuntien laatimina toimintaohjelmina. Niiden tulee olla tavoitteellisia ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden mitattavia hyvinvoinnin, elinvoiman ja resurssien viisaan käytön näkökulmasta. Strategian toteutumista tulee arvioida vuosittain ja tarvittaessa kyetä tekemään notkeasti muutoksia, jotta vision suunnassa voidaan edetä.

Strategia luo mielikuvan Jyväskylästä. Siitä, millaisia valintoja teemme ja mitkä asiat ovat meille tärkeitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa jyväskyläläiset kiilasivat kärkisijoille, kun kysymys on koetusta onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä. Epäkohtia ei tule edelleenkään siivota maton alle, vaan niihin tulee tarmokkaasti puuttua, mutta on tärkeää myös huomata, että tiukoista vuosista huolimatta Jyväskylässä on hyvä asua, tehdä työtä ja opiskella. Tähän asiakirjaan valitut arvostukset; luottamus, rohkeus, luovuus ja välittäminen ovat hyvä pohja hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiselle myös jatkossa.

 

[Valtuutettu Meri Lumelan puhe Jyväskylän kaupunkistrategiasta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 15.12.2014]