Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämä kaupunginhallituksen talousarvioesitys pitää sisällään paljon hyvää ja mahdollisuuksia, mutta kukaan ei varmasti väitä, etteikö kaikilta palvelualueilta löytyisi pieniä ja isompia lisätarpeita, joihin voisimme euroja osoittaa. Kaupunginhallituksen yksimielinen päätös on mielestäni ilmaus vahvasta sitoutumisesta tämän kaupungin toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Yli varojen eläminen ja sen myötä velkaantuminen on katkaistava, mitä pitempään sen kanssa vitkutellaan ja vitkuttelua perustellaan talouden tulevalla nousukaudella, sen vaikeammaksi tulevat edessä olevat päätökset.

Usein täällä käytävässä keskustelussa korostuvat erilaiset ongelmat. Epäkohdat onkin reilusti tunnistettava ja tunnustettava ja niihin on ehdottomasti puututtava. Yhteisen keskustelun kautta meidän on osattava priorisoida ne tehtävät, joihin rajalliset voimavarat tulee suunnata. Kolikon toinen puoli on se, miten saavutetaan yhteinen ymmärrys siitä, mistä voidaan luopua. Täältä puhujan paikalta mainitaan usein ns. rakenteelliset ratkaisut, joiden kautta odotetaan saavutettavan niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin hyötyjä. Kun kuuntelee keskustelua, jossa pääsääntöisesti vastustetaan muutoksia, tulee pohtineeksi olemmeko kaikki ymmärtäneet käsitteen samalla tavoin.

Rajallisista resursseista huolimatta on kaupungissamme onnistuttu kehittämään uusia toimintamalleja mm. lastensuojelun avotyössä ja työkykyhaittojen ehkäisemisessä. Huhtasuolla kokeilussa oleva hoitajavetoinen toimintamalli on kehittänyt menestyksellisesti uudenlaista työnjakoa terveydenhuollossa. Uudet toimintatavat ovat paitsi hyväksi toiminnan kohteelle, niin ainakin kaksi ensiksi mainittua myös mannaa kaupungin taloudelle. Vihreiden ryhmä onkin korostanut uusien toimintatapojen merkitystä tärkeänä osana talouden tasapainon saavuttamisessa.

Hyvät valtuutetut. Menojen katteeksi tarvitaan lisää tuloja. Päätös perustaa, tai oikeammin siirtää ja koota voimavaroja kaupunginjohtajan alaisuuteen perustettavaan elinkeinoyksikköön, tuo uutta tehoa elinkeinopolitiikkaan. Myös työllisyyspalveluiden sijoittuminen osaksi konsernihallintoa antaa mahdollisuuden uudenlaiseen toimintatapaan. Uuden organisoitumisen mukanaan tuoma synergia on hyödynnettävä ja toiminnan tehostamiseksi on elinkeino- ja työllisyyspolitiikalle asetettava selkeät ja mitattavat tavoitteet.

Kannatan lämpimästi strategista kehittämishanketta, jossa uuden johtamisjärjestelmän kautta hallinnon prosesseja selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Tämän menettelyn toivon ulottuvan läpi koko organisaation, jolloin mm. lukemattomien erilaisten ja päällekkäisten työryhmien tarpeellisuus ja niihin suunnattujen voimavarojen käyttö arvioidaan ja suunnataan uudelleen. Kaikessa toiminnassa tulee punaisena lankana olla strateginen tavoite; resurssiviisas toimintatapa.

Meri Lumela 1.12.2014