Ryhmäpuheenvuoro Vihreät 1.12.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut

Olemme päättämässä ensi vuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015-2017. Talous-arvio on tiukka, mutta silti 20,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Velkaa otetaan edelleen lisää 16 mil-joonaa euroa, mutta taloussuunnitelman mukaan lainakanta kääntyy laskuun vuonna 2017. Tämä ta-voite on mahdollista saavuttaa, jos käyttötalouden toteutuma saadaan pidettyä suunnitellulla tasolla.

Vihreä ryhmä on sitoutunut kaupungin talouden tervehdyttämiseen kestävälle tasolle. Kysymyksessä ei ole pelkät säästöt vaan tiukan budjettikurin lisäksi toimintatapoja on määrätietoisesti uudistettava ja toiminnan tuottavuutta tehostettava. Osaavan henkilökunnan on voitava käyttää työaikaansa niihin tehtäviin mihin heidät on koulutettu ja palkattu. Tietotekniikan on tuettava varsinaisen työn tekemistä eikä voimavaroja ei saa hukata turhaan byrokratiaan.

Vaikka väestön ikääntyminen tuo haasteita palveluiden järjestämiseen, niin samalla myös lasten ja perheiden palvelujen laatu on pidettävä hyvällä tasolla. Panostaminen ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin kannattaa kaikissa väestöryhmissä. Kun palvelurakenteita uudistetaan, on kiinnitettä-vä erityistä huomiota palvelujen saavutettavuuteen. Kysymys on myös oikeasta viestinnästä, palve-luohjauksesta ja oikea-aikaisesta palveluiden piiriin pääsemisestä.

Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu asukkaille tärkeiden palvelujen karsimiseen ja keskittämiseen kriittisesti. Emme halua muutoksia muutoksen vuoksi vaan muutoksista on tultava toimintaan todellisia ja merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi Keskustan terveysaseman mahdollisen lakkauttamisen on perustuttava uskottaviin laskelmiin kustannusten säästöistä ja palveluiden laadun turvaamisesta. Kyllön terveys-aseman on pystyttävä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen ja sinne on päästävä säännöllisesti lii-kennöivällä maksuttomalla palveluliikenteen autolla kaupungin keskustasta.

Meille kuntalaiset eivät ole vain palveluiden kohteita vaan ihmisten oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta on tuettava tuomalla esiin mahdollisuuksia ja tekemällä tilaa vaihtoehdoille. Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvaessa myös tarpeet erilaistuvat. Tämä pitää ottaa huomion myös palveluiden joustavissa järjestämistavoissa. Asiakas osaa kertoa tarpeensa jos hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Vaihtoehdot eivät ole joko tai vaan yhä useammin sekä että. Palvelua eniten tarvitsevan jääminen palvelun ul-kopuolelle tulee ennen pitkään kaikkein kalleimmaksi.

Vihreä vaaliteema edellisissä kuntavaaleissa oli avoimempi Jyväskylä. Tämä tarkoittaa paitsi päätöksenteon avoimuutta niin myös rahankäytön avoimuutta. Kaupunkilaisilla on oikeus tietää mihin yhteisiä verorahoja käytetään, mitä mistäkin on maksettu ja mitä rahalla saadaan. Tällä hetkellä hankintakeskuksen kautta tehtyjen ostojen osalta yksittäisten hankintojen polku tarjouksesta päätökseen on seurattavissa, mutta yhteistä tietovarantoa niistä ei ole. Helsingin kaupunki on noin kuukausi sitten julkistanut tiedot kaupungin tekemistä ostoista vuosien 2012 ja 2013 osalta. Tulemme jättämään tänään valtuustoaloitteen, jossa vaadimme Jyväskylän seuraavan esimerkkiä ja julkistavan kaikki eri toimialojen hankinnat ja palveluiden ostot avoimessa, helppokäyttöisessä julkisessa tietovarannossa.

Vuosi 2015 tuo tullessaan myös uuden johtamisjärjestelmän kaupunkiorganisaatioon. Tältä muutokselta odotamme paljon ja olemme myös itse valmiita tekemään paljon työtä uuden avoimemman Jyväskylän eteen. Meillä on hieno kaupunki ja sen on korkea aika päivittää itsensä tälle vuosikymmenelle. Odotamme sanojen lisäksi myös tekoja, sillä muutos on tahdon asia.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen yksimielisen esityksen vuoden 2015 talousarvioksi muutoksitta.