Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut kaupunkimme talouden vakauttamiseen.  Vuoden 2014 talouden toteuma kertoo, että oikeitakin päätöksiä on osattu tehdä. Kertaluonteisten leikkausten sijaan meidän tulee kuitenkin edelleen tehdä toimenpiteitä, joilla rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla voidaan saavuttaa pysyviä vaikutuksia. On osattava käyttää niukentuvia voimavarojen oikein ja tehokkaasti.

Vihreä ryhmä teki aloitteen talousarvioprosessin uudistamisesta joku vuosi sitten. Olisiko nyt oikea aika uudistaa prosessi sitomalla se uuteen joulukuussa käsiteltävään strategiaan ja siitä johdettaviin tavoitteisiin nykyistä tiiviimmin. Käsiteltävänä olevassa talousarvioesityksessä on edelleen terävöittämistä sekä toiminnallisissa tavoitteissa että kehittämistavoitteissa. Ovatko ne toiminnan kustannustehokkuuden näkökulmasta oikeita, riittävän kunnianhimoisia ja mitattavia?

Uudella kaupunginjohtajalla on edessään työsarkaa. Ylimmästä johdosta alkaneen yt- prosessin tulee johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Johdon tiivistämisellä tavoitellaan miljoonan euron kustannussäästöä, mutta sitä ei ole huomioitu talousarviossa. Vihreä ryhmä edellyttää johtamisjärjestelmän uudistamisen jatkamista siten, että työtehtävien tarkastelu ulotetaan läpi organisaation ja tarvittavat muutokset tehdään avoimesti ja ammatilliseen osaamiseen perustuvien kriteereiden pohjalta.

Vuosi vuodelta olemme kiinnittäneet huomiota hankkeiden runsaaseen määrään ja niiden puutteelliseen koordinaatioon ja vaikuttavuuden arviointiin. Saamamme vastauksen mukaan tähän ollaan nyt kiinnittämässä huomiota.

Jyväskylä haluaa olla resurssiviisas kaupunki. Kannatamme lämpimästi harkintaa rajallisten voimavarojen suuntaamisessa. Erityisesti haluamme kiinnitettävän huomiota toimintatapoihin. Palveluiden kustannuksista on saatavilla yhä parempaa vertailutietoa. Voidaanko suuria kustannuseroja yksiköiden välillä kaventaa ja tehokkuutta lisätä hyvällä ja innovatiivisella johtamisella sekä kannustavalla ja oikeudenmukaisella henkilöstöpolitiikalla?

Monipalvelupisteiden perustaminen on askel pois perinteisestä sektoriajattelusta. Kaikessa valmistelussa on tarkasteltava muutosten vaikutuksia muille palvelualueille ja kuntalaisille. Toisaalta palveluiden järjestämisvastuun on oltava myös mahdollisimman selkeää. Ehdotukseemme mm. uimarantojen saattamiseksi yhden toimijan vastuulle on vastattu myönteisesti. Olihan vallan omituista lukea kesällä lehdestä siitä, miten kaupungin erään palvelualueen toimesta kerrottiin kaupungin toisen palvelualueen estävän kaupungin uimarantojen ylläpitoa.

Terveysasemien palveluverkkoon tehtävät muutokset on valmisteltava huolella ottaen huomioon tuleva sote –ratkaisu. Ratkaisujen tulee perustua faktoihin palveluiden tarpeesta ja palveluiden saavutettavuudesta eri puolella kaupunkia. Edelleen peräämme joustavia terveydenhuollon palveluita, joissa terveydenhuollon ammattilaiset voivat toimia tarvittaessa eri toimipisteissä. Vihreä ryhmä on tehnyt aloitteen mm. suun terveydenhuollon liikkuvasta yksiköstä, joka osaltaan toisi joustavuutta palvelun järjestämiseen ja lisäisi palvelun saavutettavuutta. Mielestämme terveydenhuoltoon ja vanhus- ja vammaispalveluihin esitettyjen supistusten vaikutuksia ei ole arvioitu oikein ja mm. palveluasumisen paikkatarvetta ei kyetä esitetyllä tavalla kattamaan.

 

 

 

Parasta ja taloudellisesti erityisen tehokasta, kustannuksia ehkäisevää työtä tehdään neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, joissa käytännössä toiminta tavoittaa koko ikäluokan. Vihreät haluaa, että perheiden, lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen mahdollisuudet turvataan.

Toimitilojen käyttöastetta tulee edelleen nostaa. Suuret yksityisen sektorin toimijat uudistavat toimintatapojaan innovatiivisesti pyrkien kiinteistökulujen minimoimiseen.  Liikuntatilojen käyttöä on onnistuttu tehostamaan, sama malli on otettava käyttöön kaikkien tilojen osalta.

Vihreä ryhmä on valmis tinkimään mm. edustamiseen liittyvistä menoista konsernin eri tasoilla. Vaikka ”pienistä puroista” puhuminen monia turhauttaakin, olemme vahvasti sitä mieltä, että juuri käytänteitä ja toimintatapoja tarkastelemalla, voidaan leikata kuluja, mutta myös lisätä yhdenvertaisuutta.

Elinkeinopolitiikan organisoitumisen erilaisia vaihtoehtoja on pohdittu osana Jykesiin liittyvää selvitystä.  Haluamme että vaihtoehtojen välillä käydään avoin keskustelu. Mikäli päätetään perustaa uusi elinkeinojohtajan toimi, tulee toimintaan tarvittavat resurssit osoittaa Jykesin avustuksesta. Tämä tulee myös kirjata talousarvioon. Vihreät pitää tärkeänä, että työllisyyden edistäminen on osa kaupunkimme elinvoimapolitiikkaa ja siten sen tulee sijoittua osaksi konsernihallintoa.

Lopuksi: Vihreän ryhmän mielestä tytäryhtiöille on asetettava tiukat, mutta realistiset tavoitteet. Tuottaville yhtiöille on voitava asettaa vuosittainen tuloutustavoite.  Toisaalta tuloutustavoitteen tulee olla sellainen, että mahdollistaa yhtiön toiminnan ja sen kehittämisen. Tällä hetkellä kaupungin yhtiöt eivät ole keskenään yhdenvertaisessa asemassa.

 

Meri Lumelan pitämä Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro Jyväskylän valtuustossa 10.11.2014