Vihreä ryhmä pitää talouden tervehdyttämistä kestävälle pohjalle ensisijaisen tärkeänä tavoitteena vaikka se tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös kuntalaisten palveluihin.

Kaupunginhallituksen esitys pitää nyt sisällään vihreiden esittämät keskeiset tavoitteet ja useista kiistanalaisista kohdista on talousarviota valmistellessa saatu aikaan ryhmien välillä sopu vaikka kompromissit eivät kaikkia voi tyydyttää. Sitoudumme omalta osaltamme vuosikatteeseen emmekä kannata sen heikentämistä esitetystä.

Taloustilanne haastaa kaikki palvelualueet etsimään nykyistä avoimempaa yhteistyötä ja synergiaa. Esimerkiksi tilojen nykyistä tehokkaampi yhteiskäyttö on iso haaste koska palveluiden yhteensovittaminen vaatii kaikilta osapuolilta joustamista.

Talousarvion toteutumisen kannalta oleellinen työ tehdään lautakunnissa. On ehdottoman tärkeää, että lautakunnilla on käytettävissään riittävät tiedot kun käyttösuunnitelmista päätetään. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden johdon tukipalvelut on tässä talousarviokirjassa esitetty suurena könttänä, joka pitää sisällään strategia- ja kehittämisyksikön, hallintoyksikön, talousyksikön, työllisyyspalvelut ja Keski-Suomen tulkkikeskuksen.

Pyysimme näistä johdon tukipalveluiden luvuista tarkempaa erittelyä, mutta saimme virkamiehiltä vastauksen jonka mukaan tarkempien lukujen esittäminen tässä talousarvion valmisteluvaiheessa ei ole mahdollista. On todella tärkeää, että lautakunnalle osataan esittää tarkempia lukuja silloin kun lopullista rahojen käyttösuunnitelmaa laaditaan.

Aikaisempina vuosina työllisyyden hoidon määrärahat on esitetty omana asiakokonaisuutena talousarviokirjassa, mutta nyt nekin on upotettu sosiaali- ja terveyspalveluiden isoon kaivoon otsikon Johdon tukipalvelut alle. Miksi näin on menetelty vaikka työllisyysasioiden piti olla erityisessä seurannassa?  Toivomme tässäkin lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

On kummallista, että joistakin pikkuasioista ja kustannuksista on tarkkoja kirjauksia tässä käsissämme olevassa talousarviokirjassa kun taas jotkut isotkin asiakokonaisuudet jäävät mysteereiksi. Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin, joita on esitetty tarpeettomankin yksityiskohtaisella tasolla sivuilla 146-147. Näiden osalta toivomme lautakunnilla olevan edelleen harkintavaltaa kohdentaa määrärahat tarpeellisimpiin hankintoihin eikä niiden käyttöä pidä sitoa jo valtuustonkäsittelyssä.

YT-prosessin ensimmäinen vaihe on käyty ja toista kierrosta odotellaan. On hyvin epävarmaa voidaanko henkilöstön  eläköitymisen kautta saavuttaa esitetyt säästötavoitteet ja toisaalta me kaikki tiedämme, että lomautukset eivät ole mikä kestävä ratkaisu. Johtavien virkamiesten suulla on kuitenkin moneen kertaan vakuutettu, että irtisanomiset eivät ole keinovalikoimassa.

Elinkeinopolitiikan nimissä maksettujen tukien osalta haluamme kyseenalaistaa Rallin MM-kilpailun avustamisen 260 000 eurolla.  Uudistamme esityksemme rallin osakilpailuun osoitettavan avustussumman pienentämisestä 100.000 eurolla. Seuraavaa yhteistyösopimusta neuvoteltaessa tulemme vastustamaan rallien rahallista ja välillistä avustamista. Rallitapahtuman on maksettava Paviljongin tiloista ja erilaisista liikennejärjestelyistä aiheutuvista kustannuksista aivan samoilla edellytyksillä kuin muidenkin tapahtumien. Yksi järjestäjä ei voi olla omassa erityisasemassa vaan tässäkin tulee noudattaa yhdenvertaisuuden periaatetta.

Vihreässä ryhmässä on suuri huoli kirjastojen tilanteen lisäksi myös muiden kulttuuripalveluiden tulevaisuudesta. Kaupunkimme kulttuurinen pääoma vaatii huolenpitoa ja tämän vuoksi esitämme pientä tekstilisäystä museoiden osalta strategisiin hankkeisiin. Esitämme s. 12 ja 109 tekstilisäystä: ”Jyväskylän Taidemuseon ja Keski-Suomen museon asianmukaiset toimintaedellytykset turvataan”.

Eri urheilulajien tasa-arvoisen kohtelun nimissä tuemme liikuntapalvelujen  investointeihin kohdistettuja määrärahamuutoksia, siten että lautakuntaa päättää niiden kohdentamisesta. Tärkeää on, että lisämääräraha löytyy talousarviokirjan sisältä eikä sillä huononneta vuosikatetta. Kaiken säästämisen keskelläkin on koko ajan myös kehitettävä toiminnan sisältöjä ja rakenteita.

Toivottavasti säästöjä löytyy muualtakin kuin kaupunkilaisten elämään välittömästi vaikuttavista palveluista. Hallituksen lanseeraamasta uudesta rakennepaketista ei taida löytyä apua näihin paikallistalkoisiin. Esimerkiksi vanhusten palveluissa Jyväskylässä on jo pitkään ja määrätietoisesti vähennetty laitospaikkoja ja lisätty muuta palvelutarjontaa. Kotona asumista tukevia palveluja on edelleen kehitettävä eikä niistä voi lyhytnäköisesti säästää.

Lopuksi on pakko todeta, että talousarvion toteutuminen  sisältää paljon epävarmuustekijöitä joten luovaa ja ennakkoluulotonta ongelmien ratkaisutaitoa tarvitaan niin henkilöstön keskuudessa kuin lautakunnissakin. Epäkohtiin on reagoitava heti ja sovittuja käytänteitä ja palvelujen järjestämisen tapoja on muutettava joustavasti ja tilanteiden mukaisesti. Talousarvion toteutuminen ei ole automaatio vaan vaatii jatkuvaa työtä. Epävarmuudella ei kuitenkaan pidä pelotella henkilöstöä eikä kuntalaisia vaan se on nähtävä myös mahdollisuutena myönteiseen muutoksen.

 

Tuija Mäkinen