Jyväskylän Vihreät jätti Keski-Suomen liittoon 4. vaihemaakuntakaavasta lausunnon, jossa toivotaan kaupunkirakennetta hajauttavien automarkettien jättämistä pois kaavasta.

Jyväskylän Vihreät ry
Kyllikinkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ

Keski-Suomen liitto
Sepänkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
kirjaamo@keskisuomi.fi

Lausunto 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Jyväskylän Vihreät ry pitää 4. vaihemaakuntakaavaa pääosin onnistuneena erityisesti korostaessaan virkistysalueiden merkitystä. Eteläporttiin ehdotettu vähittäiskaupan suuryksikkö kuitenkin lisäisi kestämättömästi liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja heikentäisi olemassaolevien keskusten kaupallisten palvelujen toimintaedellytyksiä maakuntakaavan tavoitteiden vastaisesti.

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava päivittää ehdotuksessaan muun muassa kaupallista palveluverkkoa. Vähittäiskaupan suuryksiköitä kaavaan ehdotetaan 11 kappaletta. Yksi niistä olisi keskustatoimintojen alakeskuksien joukkoon nimetty Eteläportti.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunniteltu maankäyttö ei saa haitata merkittävästi keskusta-alueiden kaupallisia palveluja ja kehittämistä. Palveluiden tulee olla saavutettavissa joukko- ja kevytliikenteellä. Kaavoituksella tulee edistää sellaisen palveluverkon muodostumista, jossa asiointimatkat ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Samaisen lain hengen mukaan tulee luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Eteläporttiin suunnitteilla olevalla vähittäiskaupan suuryksiköllä olisi vahva negatiivinen vaikutus sekä Jyväskylän keskustan että lähitaajamien (Säynätsalo, Muurame, Korpilahti) elinvoimaisuuteen. Pienempien kauppojen kilpailukyky heikkenee. Tämä näkyy jo nyt keskustan kauppakeskusten tyhjenemisenä ja liikkeiden loppuunmyynteinä.

Pienemmät, taajamissa sijaitsevat päivittäistavaraliikkeet palvelevat ennen muuta ihmisiä, joilla ei ole autoa käytössään. Suurissa, kaukana taajamista sijaitsevissa kaupan yksiköissä taas asioidaan pääsääntöisesti henkilöautoilla. Eteläporttiin suunnitellun vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset ovat vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia, jolla pyritään siihen, että palvelujen tulee olla saavutettavissa joukko- ja kevytliikenteellä.

Hyväksyessään Keski-Suomen maakuntakaavan v. 2009 ympäristöministeriö jätti vahvistamatta vanhassa Eteläportin osayleiskaavassa olleet vähittäiskaupan suuryksiköt valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden vastaisina. Suuryksiköt olisivat hajauttaneet yhdyskunta- ja palvelurakennetta sekä lisänneet liikennetarvetta ja liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Samoin perustein me Jyväskylän Vihreät esitämme vähittäiskaupan suuryksikön poistamista Eteläportista.

Lisätietoja:

Marja Kupari, puheenjohtaja
marja.kupari@gmail.com
040 8325 989

Veikko Ahola, toiminnanjohtaja
veikko.ahola@vihreat.fi
050 592 5895