Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Vihreä valtuustoryhmä jakaa huolen Jyväskylän taloustilanteesta. Uuden kunnan ensimmäinen valtuustokausi päättyy tilanteesessa, jossa kaupunkimme talouden tila on heikentynyt merkittävästi. Tulot eivät ole kehittyneet toivotusti ja menot ja velkataakka kasvavat edelleen. Vähenevillä voimavaroilla on pyrittävä rakentamaan  kasvavaa kaupunkia kestävästi ja huolehdittava kuntalaisten palvelutarpeista.

Valitettavasti kuntien yhdistymisestä syntyvä palveluiden tehokkuuden kasvu ja synergiaedut ovat suureksi osaksi edelleen toteutumatta. Ihmeitä vuodenvaihteessa voimaanastuvalta uudelta organisaatiolta. Onko nyt varmasti osattu ja ennenkaikkea uskallettu tehdä riittävästi muutoksia, ovatko juuri parhaat osaajat ja tekijät oikessa tehtävissä, onko henkilöstön kehittämisajatuksia osattu tai haluttu hyödyntää? Kun kuunnellaan henkilöstöä ja kehitetään palveluita asiakkaiden tarpeista lähtien, saavutetaan Huhtasuon terveysaseman hoitajavetoisen toimintamallin kaltaisia tuloksia. Tätä tarvitaan lisää, kaikessa toiminnassa.

Talouden tasapainottaminen ja palveluiden saatavuudesta huolehtiminen muodostavat vaativan yhtälön. Me valtuutetut olemme joutuneet viime vuodet tasapainottelemaan veronkorotusten ja palveluiden heikentämisen välillä. Näin ei voi enää jatkua.  Palveluverkkoja ja palveluiden tuotantotapoja on arvioitava kokonaisuutena ja laadittava palvelustrategia, jota ryhdytään toteuttamaan mahdollisimman pian.

Investointeihin käytettävää euromäärää on leikattu tuntuvasti. On kuitenkin  edelleen pidettävä huolta siitä, että kiinteistöjen sisäilmaongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti ja vaikuttavasti.  Talousarviokirjaan lisätyn tavoitteen sisäilmaongelmien syntymisen ehkäisystä terve talo -kriteereitä noudattamalla sekä hyvällä kiinteistönhoidolla ja valvonnalla pitää olla itsestäänselvä toimintatapa.

Yksi tapa siirtää rahaa seinistä palveluihin, on vahvistaa sähköisiä palveluita. Olemme tyytyväisiä siitä, että sähköisten palveluiden käyttöönottoa laajennetaan mm. e-reseptin tai terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän kehittämisen avulla. Tietohallinnon kehittämistavoitteeksi on kirjattu palveluiden laadun parantaminen ja kustannusten nousun hillitseminen. Vihreät uudistaa esityksensä siitä, että Jyväskylä siirtyy mahdollisimman suurelta osin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin käyttäjäksi.

Keskeinen osa palveluverkon uudistamista on tilojen käyttö yli palvelukokonaisuuksien rajojen. Tilojen 5%:n tehostamistavoitteen tulee koskea myös hallinnon tiloja. Vastaamme kuitenkin monien kansalaisen huoleen, emmekä ole valmiita lakkauttamaan pienkirjastoja. Päinvastoin, haluamme kehittää kirjastojen toiminta- ja käyttömahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa, kuten esimerkiksi Palokassa on jo tehty.

Uusia koulutiloja on rakennettu viime vuosina runsaasti. Osasta koulutiloja pitää voida myös luopua ja tilankäyttöä tehostaa. Kouluverkon tarkastelu tulee kuitenkin tehdä koko kunnan alueella ottaen talouden ohella huomioon alueen maankäytön suunnitelma ja oppilasmäärän kehitys, sekä oppilaiden koulumatkat ja tilojen tehokas yhteiskäyttö.

Jyväskylässä tulee kannustaa asukkaita tekemään ja yrittämään. Jyväskylää on rakennettava kestävän kehityksen pohjalta purkamalla turhaa byrokratiaa ja parantamalla yrittämisen edellytyksiä. Vapaaehtoistyön organisoimiseen sen sen arvostukseen on syytä kiinnittää huomiota. Jokaisella jyväskyläläiselle tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Tiukassa taloustilanteessa onkin yhdessä pohdittava, mitkä ovat peruspalvelut ja palvelutarpeet, joita olemassa olevin voimavaroin voidaan ja tulee järjestää.

Arvoisa puheenjohtaja

Edellä mainituilla muutosesityksillä Vihreä valtuustoryhmä kannattaa talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 – 2015 hyväksymistä.