Maia Fandi: Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro kuntauudistuksesta

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Jyväskylän kaupunginhallituksen esittämä lausunto on kokonaisuudessaan realistinen. Vihreästä näkökulmasta tarkasteltuna haluamme nostaa esille muutamia teemoja:
Ensinnäkin haluamme kiinnittää huomiota lähidemokratiaan. Tuleepa kuntarakenne tulevaisuudessa olemaan mikä tahansa, lähidemokratian vahvistamiselle on tarvetta. Lähidemokratia ei saa missään nimessä tarkoittaa vain valtuuston, hallituksen ja lautakuntien toimintaa vaan rinnalle tarvitaan myös muita toimintamalleja ja kansalaistoiminnan aktivointia. Suoran vaikuttamisen mahdollisuuksia tarvitaan lisää. Joitakin (pieniä) askeleita tähän suuntaan onkin jo otettu: esimerkkeinä voidaan nostaa esille Kankaan-alueen osallistava ja yhteisöllinen suunnittelu sekä kansalaisraatikokeilu. Valtaa ja vaikuttamismahdollisuuksia on palautettava kabineteista kuntalaisille. Mahdollisimman monella tulee olla matalan kynnyksen mahdollisuuksia olla vaikuttamassa kotikuntansa asioihin.

Toiseksi on tärkeää huomioida kuntalaisten huoli palvelujen ”katoamisesta”, huoli on nykymenolla aiheellinen ja se pitää ottaa vakavasti. Vihreä ryhmä haluaa kuitenkin muistuttaa, että kuntauudistusta ollaan tekemässä juuri siitä syystä, että palvelut voitaisiin säilyttää mahdollisimman laajasti. Työllisyys- ja taloustilanteen sekä huoltosuhteen heikentyessä tarvitsemme leveämpiä hartioita uusia palvelun tuottamisen tapoja, jotta peruspalvelut on mahdollista tuottaa myös tulevaisuudessa. Kuntauudistuksessa huomio tuleekin olla palveluiden tuottamisen tavoissa sekä siinä, millaiselle alueelle palveluita on järkevää ja käytännöllistä tuottaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös palveluverkon tiheyteen. Kuntalaisilla tulee olla jatkossakin oikeus lähipalveluihin, vaikka kuntarajat ja palveluiden tuotantotavat ja -alueet eläisivätkin.

Kolmanneksi on tärkeää, että Jyväskylän lausunto ei käskytä muita. Ajoittain eri yhteyksissä ponnahtaa pintaan pelko Jyväskylän harjoittamaa sanelupolitiikka kohtaan; pelko siitä, että Jyväskylän johto sanelee mitä pienempien kuntien on tehtävä. Käsissämme olevassa vastauksessa Valtiovarainministeriölle tähän ei ole syyllistytty. Kaupunginhallitus myös erityisesti kiinnitti huomiota tähän seikkaan vastauksen valmistelussa. Muuramen kohdalta vastauksessa todetaan se tosiasia, että Muurame on kuntamme rajojen sisällä oleva kunta, jonka asukkaista huomattava osa käy töissä Jyväskylässä. Nämä faktat huomioonottaen tuntuisi loogiselta, että Muurame olisi tulevaisuudessa yhtä kuntaa Jyväskylän kanssa. Tämän aukikirjoittaminen kaupungin vastauksessa ei mielestämme ole sanelupolitiikkaa, muuramelaisten varpaille astumista, vaan tosiasioiden sanomista ääneen.

Vihreä valtuustoryhmä on valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen Valtiovarainministeriölle annettavaksi vastaukseksi.